web analytics

Terug naar 123mailhits-Frysk 01

123mailhits-Frysk-05

Al yn midsieuske etiketteboeken wurdt stelselmjittich oandacht bestege oan de foardielen fan goed wêze foar in oar. in bekende Fryske tegeltsjeswiisheid skriuwt ús foar om in sinnestriel te wêzen. Opfallend is dat yn dat sechje it belang fan de oar foarop steld wurdt: “Wês in sinnestriel, in oar hat der ferlet fan.” Meastentiids wurdt yn gedrachsregels júst it eigenbelang ûnder wurden brocht. Minsken binne nammentlik it bêste oer te heljen ta gedrachsferoaring at se der sels baat by ha.

 

Wês in sinnestriel

 

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/gedichten/mailhits/friestalige/123mailhits-frysk-5/