web analytics

Categorie: Spreekwoorden/gezegden

Fryske Sprekwurden & Sei-Siswizen – 29

    It also includes a joke, said the farmer, and he tickled his wife with a pitchfork. Der heart in grapke by, sei de boer. en kidele syn wiif mei in heafoarke. Er hoort ook een grapje bij, zei de boer, en hij kietelde zijn vrouw met een hooivork.   Everything you buy is …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2015/08/fryske-sprekwurden-sei-siswizen-tegelspreuken-28/

Fryske Sprekwurden & Sei-Siswizen – 28

  KLIK HIER:                 KLIK HIER: Elke afbeelding, dus ook elke spreuktegel op deze site, kan worden gedeeld. Even selecteren, kopiëren en plakken in een e-mail.     Love is heavenly, but it can hurt like hell. Leafde is himelsk, mar kin sear dwaan as de hel.      Liefde is hemels, maar kan pijn doen …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2015/08/fryske-sprekwurden-sei-siswizen-tegelspreuken-27/

Fryske Sprekwurden & Sei-Siswizen – 26

KLIK HIER: KLIK HIER: Zie ook terug naar  >  Friese spreekwoorden op een tegel. ——————————————————————————————————————————————- The hare and the snail have New Year on the same day. De hazze en de slak hawwe op ‘e selde dei nijjier. De haas en de slak hebben nieuwjaar op dezelfde dag.   There never rode a safe behind …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2015/07/fryske-sprekwurden-sei-siswizen-tegelspreuken-25/

Fryske Sprekwurden & Sei-Siswizen – 23

KLIK HIER     KLIK HIER   Zie ook terug naar  >  Friese spreekwoorden op een tegel. ——————————————————————————————————————————————-   Skating is thirsty work, said the old woman, and she stood with one foot on the ice. Riden is toarstich wurk, sei ’t âldwiif, en se stie mei ien foet op ’t iis. Schaatsen is dorstig …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2015/06/fryske-sprekwurden-sei-siswizen-tegelspreuken-22/

Fryske spreuktegelshow

Sjoch ek nei > http://bit.ly/2dLBaUm

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2015/06/fryske-spreuktegelshow/

Fryske Sprekwurden & Sei-Siswizen -22

          Zie ook terug naar  >  Friese spreekwoorden op een tegel. —————————————————————————————————————————————   Those who hires oneself out as a dog also must eat bones. Wa’t him as hûn ferhiert, moat ek bonken frette. Wie zich als hond verhuurt, moet ook botten vreten.     Those who dares himself on slippery …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2015/06/tegels/

Fryske Sprekwurden & Sei-Siswizen – 21

  Klik of tik hier   Zie ook terug naar  >  Friese spreekwoorden op een tegel. ——————————————————————————————————————————————-   Take a little glass before eating, a nap after eating . Nim foar it iten in lyts wipske, nei it iten in lyts sljipske. Neem voor het eten een glaasje, na het eten een slaapje.     …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2015/06/22404/

Fryske Sprekwurden & Sei-Siswizen – 20

Listen to Femke: Zie ook terug naar  >  Friese spreekwoorden op een tegel. ——————————————————————————————————————————————-   The more you pet a cat, the more rises the tail. Wat mear as men in kat streaket, wat heger as de sturt stekt. Hoe vaker je een kat aait, des te meer komt de staart omhoog.   Wherever we are …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2015/06/fryske-sprekwurden-sei-siswizen-tegelspreuken-12/

Fryske Sprekwurden & Sei-Siswizen – 19

Listen to Femke: Zie ook terug naar  >  Friese spreekwoorden op een tegel. ——————————————————————————————————————————————-   One should not say everything one knows, but all know what to say. Men moat net alles sizze wat men wit, mar wol alles witte wat men seit. Men moet niet alles zeggen wat men weet, maar wel alles weten …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2015/05/fryske-sprekwurden-sei-siswizen-tegelspreuken-11/

Twa sprekwurden mei útspraak. 18/30

    —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–   Many people must be dead to become alive for us. Mannichien moat dea wêze om libben foar ús te wurden. Menigeen moet eerst dood zijn om voor ons te gaan leven.   Even with both feet on the ground you get nowhere.  Mei beide fuotten op ‘e grûn komst ek gjin …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2015/05/twa-sprekwurden-mei-utspraak/

Fryske Sprekwurden & Sei-Siswizen – 17

        Listen to Femke: Zie ook terug naar  >  Friese spreekwoorden op een tegel. ——————————————————————————————————————————————-     It is better to bite the sour apple than to suffer thirst. It is better fan de soere appel te biten as fan toarst te fersmachtsjen. Het is beter van de zure appel te bijten …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2015/05/fryske-tegelspreuken/

Nou hoor je het eens van een ander…..

 Elts praat fan myn sûpen, mar nimmen fan myn toarst.     

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2015/05/recorder-test/

Meer laden