web analytics

Categorie: liederen

Farwol myn skat.

  Myn leave skat, de doedelsekken skalle, dy’t troch de dellings gean, de bergen oer. No is it hjerst en alle roazen falle. Do moatst hjir wei: ik bliuw alinne oer.          Mar komst werom by ’t simmer yn ‘e miede of leit oer ’t dal in stille wite sprei, dan sil …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2017/11/farwel-myn-skat/

FANtastyske lieten op FANvanFRYSLAN

LINKS: Skûlplak foar de nacht (Anneke Douma) De stoarm ( Weima & vd Werf) Ik haw in dream (Anneke Douma) HET GEBED yn ‘t Frysk    Alida Feenstra Liet IN PART FAN DY (Marcel Smit & Gerbrich Dekken) Bacon & Bones: It allerheechste guod (vrijheidslied) + FAN-SPESJAAL: IT MIENSKIPSLIET Minke Adema met NIM MY MEI. Hjir …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2017/02/fantastysk-liet/

En dan ook nog even DIT…….

http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/wp-content/uploads/2007/02/Wij-Nederlanders-Bacon-and-Bones-281007.mp3

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2017/02/en-dan-ook-nog-even-dit/

Fûgels (Vogels door Twarres)

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2016/10/fugels-vogels-door-twarres/

Sis it mei in liet.

Do Do bist sa prachtich Do ’t Is wis en wrachtich It libben is folle moaier Omdatsto der bist Do Do bist in plaatsje Do Myn ynspiraasje It is net mooglik dat der eat yn ‘e wrâld Mear weard is as dy Mear weard is as dy ‘k Bin sa bliid datsto do bist Elk …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2016/07/siz-it-mei-in-lietsje/

IT MIENSKIPSLIET

Uit de Friese mienskip is een lied opgeborreld: een officieus lied voor LWD2018: getiteld Leeuwarden Culturele Hoofdstad Van Mijn Dromen. KLIK HIER VOOR HET OUDERE TWEETALIGE MIENSKIPSLIET   MEDELANDERLIED  WIJ NEDERLANDERS  MEILANNERLIET WY NEDERLANNERS

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2016/06/it-mienskipsliet/

De stoarm ( liet fan Weima & vd Werf )

I am a thinker, I am a master in my job Ik bin in tinker, ik bin in master yn myn fak  Ik ben een denker, ik ben een meester in mijn vak   –Look out the window, sit on the window-sill Sjoch út it finster, ik sit op ‘t  finsterbank Ik kijk uit het …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2016/02/de-stoarm/

Myn Falentyn: wes myn skûlplak foar de nacht.

Zang Anneke Douma.  Beeld-bewerking Marijn Berg.    Frysk: Jogchem Dijkstra. Oorspronkelijke tekst van Kris Kristofferson’s Help Me Through The Night (country-blues)  >>>     Take the ribbon from your hair           Doch de grutte ljochten út         7 Shake it loose and let it fall              …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2016/02/myn-falentyn-wes-myn-skulplak-foar-de-nacht/

Country-klanken: Wietske Laverman mei Fereale as in Hin.

The FRISIAN LOOC: taalhulp Frysk>English>Dutch De single FEREALE AS IN HIN is uitgebracht door Marista records Dokkum. Sjong mar mei. By alles wat ik doch en alles wat ik sjoch -In everything I do and in everything I see -Bij alles wat ik doe  en alles wat ik zie Ik kin der neat oan dwaan,  ik …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2015/06/country-klanken-wietske-laverman-mei-fereale-as-in-hin/

ALWER in FRIES

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2015/04/alwer-in-fries/

Drinkliet fan Gerrit Breteler (en folle mear)

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2015/04/drinkliet-fan-gerrit-breteler/

Mei dy, leaf………

https://youtu.be/T3OCyOKQOVo Zang  Agnes Sambrink        (Tekst en Muziek: Eddy Drost ) 7

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2015/04/mei-dy-leaf/

Meer laden