web analytics

Categorie: grapkes

Seur&Sanik en de LENTEKOORTS.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2008/02/seursanik-en-de-lentekoorts/

SEUR & SANIK zien het O.V. niet meer zitten.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2008/02/seur-sanik-zien-het-o-v-niet-meer-zitten/

Paradijselijk voedsel

Allebeide wiene se fiifentachtich jier en al sechtich jier meiinoar trout. Ze waren beide  vijfentachtig jaar oud en al zestig jaar getrouwd. Al wiene se net sa jong mear, goed sûn wiene se wol. Ook al waren ze niet zo jong meer, ze hadden wél een goede gezondheid. Dat kaam omt de frou perfoast sûn ite woe en flink bewege …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2008/02/paradijselijk-voedsel/

Seur & Sanik en het carnaval-gebeuren. Kroegverhaal.

       Locatie: Café Parkzicht aan de Markt in Drachten. Sierk: Goede middag kroegtijgers, wat mag het wezen? Pake Saké: Sierk, jou my mar in Dokkumer kofje mei in stikje Fryske sûkerbôle. Sierk: Hoezo Pake, ben je af van weduwe Joustra-Beerenburg? Pake: Nee, man mar ik ha noch net iten. Dat losse slokje komt …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2008/02/seur-sanik-en-het-carnaval-gebeuren-kroegverhaal/

Overal, overal, waar de mestjes zijn……

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2008/01/overal-overal-waar-de-mestjes-zijn/

ALWER IN GRAPKE

    Jouke komt nei in operaasje by út ‘e narkoase. Jouke komt na een operatie bij uit de narcose. Syn frou Antsje sit by him by ‘t bêd. Zijn vrouw Antsje zit naast hem bij z’n bed. De eagen geane in bytsje iepen en hy seit: “Do bist prachtich!”. Zijn ogen gaan een beetje …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2008/01/alwer-in-grapke/

Seur & Sanik en het planetarium

Een lied van >>>  TWARRES.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2008/01/seur-sanik-en-het-planetarium/

~ Grapke: NAAKTZWEMSTERS

Boer Grypstra beslút om yn in marke op syn lân te swimmen te gean. Boer Grypstra besluit te gaan zwemmen in een meertje op zijn land. Hy nimt in amer mei, want dan kin er op ‘e weromreis wat fruit plukke. Hij neemt een emmer mee, zodat hij op de terugweg wat fruit kan plukken. …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2008/01/grapke-naaktzwemsters/

Seur & Sanik…….verspillen hun energie nooit..

 © Marijke Mosterman

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2008/01/seur-sanik-verspillen-hun-energie-nooit/

Seur en Sanik kijken vooruit naar Koninginnedag.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2008/01/seur-en-sanik-kijken-vooruit-naar-koninginnedag/

Seur gaat solliciteren

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2008/01/seur-gaat-solliciteren/

Glazenwassersgrapke

Glazenwassersgrapke Twa grutte olferts, Wybe en Gjalt, út Bûtenpost ha in gat yn ‘e merke fûn. Twee sukkelaars, Wiebe en Gjalt, uit Buitenpost hebben een gat in de markt gevonden.  Se waskje folle goedkeaper as in oar de glêzen fan de hege kantoargebouwen yn it sintrum fan Ljouwert. Ze wassen veel goedkoper dan anderen de ramen …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2008/01/glazenwassersgrapke/

Meer laden