web analytics

Categorie: GEDICHTEN

Weekblog 2006-38: KOLDER UIT DE POLDER (Fryske sei-siswizen).

       Weekblog 2006-38:      ONZINLINERS 83. ’t Giet op ’t lêst foar ’t leafdewurk, sei âlde Gauke en doe die  hy twa sigarebantsjes by ’t âld papier. 82. Dat hast derfan, wêrom leist gjin aaien, sei Kaisa en se slachte de hoanne. 81.  Ik hâld my oan it âlde, sei de boer, dan kom ik fansels …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2006/09/weekblog-2006-38-kolder-uit-de-polder-koldercolumn-geef-ons-heden-ons-dagelijks-broodje/

Weekblog 2006-32: column IN VERWACHTING. Resept keallefleis.

 54. Ik preekje hjoed allinnich foar de sliepers, sei dûmny, de oaren kinne har wol deljaan. 53. In lyts fjurke, dat jo ferwaarmet is better as in grut fjoer dat jo fertart. 52. Men seit folle dat men net leaut en men leaut folle dat men net seit. 51. Mar leau it frij, myn freon. …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2006/08/weekblog-2006-32-column-in-verwachting-drieluik-geloof-hoop-liefde-deel-1-resept-keallefleis/

GEDICHTopZONDAG ( 34: lentezon)

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/0000/00/gedichtopzondag-34-lentezon/

Meer laden