web analytics

Categorie: lytsfers

Lytsfers zijn veelal TWEETALIGE fotoverzen. De tag lytsfers gebruiken bij Google-Afbeeldingen geeft een flinke portie.

ZOMERSTOP

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2008/07/zomerstop/

ZOMERAVOND haikulike, haiku-therapie.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2008/06/zomeravond-haikulike-haiku-therapie/

ZOMERZON, een haiku-like bundeltje. HAIKU-THERAPIE.

  Haiku-therapie deel 1 Haiku-therapie deel 2  

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2008/06/zomerzon-een-haiku-like-bundeltje-haiku-therapie/

PRETTIGE KERSTDAGEN

  Als je snel bent kun je nog prachtige plaatjes schieten voor je kerstgroeten 2013

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2008/03/prettige-kerstdagen/

Weekblog 2008-01: ASSERTIVITEITEN en GODSDIENSTIGHEDEN.

FOTO-HAIKÛ: Foto: Hendrik van Kampen.   Haikû Jurjen van der Meer. 266. Bibellêze is braille-lêze: wy taaste nei wat der stiet. Bijbel-lezen is braille-lezen: we tasten naar wat er staat. Okke Jager. 265. Men moat de tsjerke út om de himel  te sjen. Men moet uit de kerk om de hemel te kunnen zien 264. In …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2008/01/weekblog-2008-01-assertiviteiten-en-godsdienstigheden/

Weekblog 2006-32: column IN VERWACHTING. Resept keallefleis.

 54. Ik preekje hjoed allinnich foar de sliepers, sei dûmny, de oaren kinne har wol deljaan. 53. In lyts fjurke, dat jo ferwaarmet is better as in grut fjoer dat jo fertart. 52. Men seit folle dat men net leaut en men leaut folle dat men net seit. 51. Mar leau it frij, myn freon. …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2006/08/weekblog-2006-32-column-in-verwachting-drieluik-geloof-hoop-liefde-deel-1-resept-keallefleis/

GEDICHTopZONDAG ( 34: lentezon)

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/0000/00/gedichtopzondag-34-lentezon/

Meer laden