web analytics

Categorie: lytsfers

Lytsfers zijn veelal TWEETALIGE fotoverzen. De tag lytsfers gebruiken bij Google-Afbeeldingen geeft een flinke portie.

VERS VAN VANDAAG met LINK om te DELEN

https://bit.ly/39QgZyu

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2020/09/vers-van-vandaag/

Simmer 2020: WOLK-OM-POËZY

Wolkjes drijven voorbij… de wereld rond. Deze poëzie uit en over Friesland kun je DELEN…..de wereld rond.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2020/08/simmer-2020-wolkom-poezy/

De schilder en de pottenbakker (beeld-gedicht)

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2018/04/de-schilder-en-de-pottenbakker-beeld-gedicht/

Poëzie aan de dijk gezet (haiku oer Fryslân)

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2018/04/poezie-aan-de-dijk-gezet-haiku-oer-fryslan/

Maityd yn Fryslân (klankbeeldgedicht)

  Komponear HJIR dyn boskfûgelmeldij     

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2018/03/maitiid-yn-fryslan-klankbeeldgedicht/

Beeldgedichten Friesland

Mei it projekt ‘Dichter fan Fryslân’ wol de provinsje Fryslân mear omtinken freegje foar de keunstform poëzij. Hjir komme inkele foarbylden fan FOTOFERSEN: koarte, tagonklike poëzij fan de webside FAN van FRIESLAND.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2017/11/beeldgedichten-friesland/

FRIESLAND…..PUUR POËZIE: een serie drietaligheid uit en over Fryslân (19/30)

Friesland….puur poëzie. Deze serie wordt mede mogelijk gemaakt door de Provinsje Fryslân en gebracht in het kader van het onderdeel LÂN FAN TAAL uit het programma van LF2018 (Leeuwarden-Friesland, Culturele Hoofdstad van Europa 2018).  Friesland…..puur poëzie   Idee, gedichten, lay-out en uitvoering: Henk Veenstra.  

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2017/10/friesland-puur-poezie-2/

De taal fan Fryslân……

    Net maklik is ús taal. Wêr rûgelt sa royaal sa’n romme rije rynske rykdom troch in minskestrôt oan lûden like ûntelber as de kerlen fan it nôt. Wêr koarret men sa’n knoarre klanken trinten oer de tongen, mei in mjitske mjuks fan emoasje yn de mûle mongen, komt soks derút as in ljurkeliet …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2017/07/us-taal/

Stoarm (storm-senryu)

  senryu Henk Veenstra

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2016/10/stoarm-storm-senryu/

MOSKEN

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2016/09/mosken/

Zomerzonnebloemen (beeldgedicht)

https://pianotweets.files.wordpress.com/2011/04/pt-25-04-11d.mp3

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2016/09/zomerzonnebloemen-beeldgedicht/

Libbenspaad (lytsfers)

Google voor het Frysk. Op it fytspaad gong efkes mei my mei yt skaad fan in flinter.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2016/03/libbenspaad-lytsfers/

Meer laden