web analytics

Categorie: haiku 俳句

Korte verzen op het schema van haiku:

Vijf, zeven en vijf...
zeventien lettergrepen,
gevat in een vers.

ONLINE-POËZIE

Elke week kun je hiermee twee verse verzen op je i-phone ontvangen.    De code hierboven is binnenkort ook als PLAKSTICKER verkrijgbaar.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2018/08/online-poezie/

Avond op het Wad.

PianoTweet van Joost Brands: KLIK HIER

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2018/08/avond-op-het-wad-2/

A DREAMY DAY (QR-related)

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2018/05/a-dreamy-day-qr-related/

DREAMBOSK (fotovers, beeldgedicht)

KLIK HIER EN BRENG HET BOS TOT LEVEN >  Use a headphone for the best sound-effect.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2018/04/dreambosk-fotovers-beeldgedicht/

Poëzie aan de dijk gezet (haiku oer Fryslân)

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2018/04/poezie-aan-de-dijk-gezet-haiku-oer-fryslan/

Maityd yn Fryslân (klankbeeldgedicht)

  Komponear HJIR dyn boskfûgelmeldij     

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2018/03/maitiid-yn-fryslan-klankbeeldgedicht/

Geluk (HaikuHank)

 

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2017/12/kassagedicht-geluk/

KLEURRIJK LEEUWARDEN

Kunstenaar Marten Sale Brouwer uit Japan is op de valreep van het jaar 2018 op zoek naar Friese dichters en kunstenaars. Hij wil samen met hen meer dan 1000 kunstwerken maken. Die zullen  geëxposeerd worden in een Kunstroute door de gehele binnenstad van Leeuwarden. Een symbiose van poëzie en beeldende kunst. Januari 2018: De eerste …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2017/11/kleurrijk-leeuwarden/

Beeldgedichten Friesland

Mei it projekt ‘Dichter fan Fryslân’ wol de provinsje Fryslân mear omtinken freegje foar de keunstform poëzij. Hjir komme inkele foarbylden fan FOTOFERSEN: koarte, tagonklike poëzij fan de webside FAN van FRIESLAND.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2017/11/beeldgedichten-friesland/

HJERST (herfst) is……….

No stjert de simmer….de deade blêden falle.  Aanst in keale beam — Mei it deade blêd flodderet in moskje mei, sjit fuort wer omheech —- Beam, keal en neaken. It lêste bledsje ôfskuord troch de winterwyn — It jûnsljocht dôvet. Twirjend risselet de wyn troch it toarre blêd — Witewolkejacht. Blêden dûnsje op ’t hôfke, …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2017/11/hjerst-herfst-is/

Buigend voor de buien (klankbeeldgedicht)

KLIK HIER (Piano-Tweet van Joost Brands).

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2017/10/buigend-voor-de-buien-beeldgedicht/

Fryslân: driemaal taal is leerrecht (herfst-haiku 04)

1 No stjert de simmer….de deade blêden falle, aanst in keale beam. 2 Buiten sterft de zomer, de dode blaadjes vallen, straks een kale boom. 3 The summer is dying…The dry dead leaves are falling, down the naked trees.  

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2017/10/fryslan-driemaal-taal-is-leerrecht-herfst-haiku-04/

Meer laden