web analytics

Categorie: Gedicht voor de Zondag

Gedicht voor de Zondag

SINNEBLOM (gedicht)

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2020/07/vlinder-gedicht/

Gedicht voor de zondag

 WIJN  The end of the day. Fine wine aged with time: a splendid finish. De ein fan de dei. Glês wyn, ripe troch de tiid: in moaie ôfdronk. Aan ’t eind van de dag.  Glas wijn, gerijpt door de tijd: een mooie afdronk.   

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2018/12/gedicht-voor-de-zondag-6/

Mooie momenten….(drie-talige senryu)

 

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2018/12/verlangen-drie-talige-senryu/

HJERST (haiku út Fryslân)

Tover dit FOTOVERS tot een KLANKBEELDGEDICHT met de compositie Reflections van Joost Brands: KLIK HIER Meer info over de versvorm haiku en senryu vind je hier> Haiku-therapie deel 1 Haiku-therapie deel 2

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2018/11/hjerst-haiku-ut-fryslan/

Het laatste appeltje….(haiku)

PianoTweet van Joost Brands: KLIK HIER

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2018/11/het-laatste-appeltje-haiku/

Daar aan die waterkant….

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2018/09/daar-aan-die-waterkant/

Avond op het Wad.

PianoTweet van Joost Brands: KLIK HIER

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2018/08/avond-op-het-wad-2/

Hûs fan stilte – Tsjits Peanstra

                    Hûs fan stilte  A-  Lit ús in hûs fan stilte bouwe B-   mei muorren fan leafde C-   en in dak fan frede D-   mei keamers fol bliidskip E-   en in tún. F-   In tún G-   mei wat ljocht  H-   en wat skaad I-   mei wat sjongende fûgels J-   en in slûgjende kat op it paad. …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2018/06/gedicht-op-zondag-ferswever-tsjits-peanstra/

A DREAMY DAY (QR-related)

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2018/05/a-dreamy-day-qr-related/

Beeldgedichten Friesland

Mei it projekt ‘Dichter fan Fryslân’ wol de provinsje Fryslân mear omtinken freegje foar de keunstform poëzij. Hjir komme inkele foarbylden fan FOTOFERSEN: koarte, tagonklike poëzij fan de webside FAN van FRIESLAND.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2017/11/beeldgedichten-friesland/

Friesland…puur poëzie: een serie drietaligheid uit en over Fryslân (14/30)

Deze serie wordt mede mogelijk gemaakt door de Provinsje Fryslân en gebracht in het kader van het onderdeel LÂN FAN TAAL uit het programma van LF2018 (Leeuwarden-Friesland, Culturele Hoofdstad van Europa 2018).           Idee, gedichten, lay-out en uitvoering: Henk Veenstra.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2017/09/frieslandpuur-poezie-een-serie-drietaligheid-uit-en-over-fryslan-1430/

Friesland…puur poëzie: een serie drietaligheid uit en over Fryslân (13/30)

Deze serie wordt mede mogelijk gemaakt door de Provinsje Fryslân en gebracht in het kader van het onderdeel LÂN FAN TAAL uit het programma van LF2018 (Leeuwarden-Friesland, Culturele Hoofdstad van Europa 2018). Idee, gedichten, lay-out en uitvoering: Henk Veenstra.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2017/07/frieslandpuur-poezie-een-serie-drietaligheid-uit-en-over-fryslan-1330/

Meer laden