web analytics

Henk Veenstra

Berichten van deze auteur

week 2006-30: MEER MINDER MOOIE WOORDEN, recept RABARBER-COMPOTE.

  44.  De iene mei in ko stelle en de oare mei net oer de hikke sjen. 43.  Men kin net neakene minsken yn ‘e bûse taaste. 42.  Oant sjen’, sei de bline. ‘Fant ’t selde, sei de dôve’ 41.  In holle fol gêst ferdraait op ’t lest.   Er is één boom nodig om …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2006/07/week-2006-30-meer-minder-mooie-woorden-column-eenden-in-stinkt-recept-rabarber-compote/

Week 2006-29: MINDER MOOIE WOORDEN.

  40.  ‘De wierheid is hurd’, sei de man en hy sloech syn wiif mei de bibel op ‘e kop. 39.  ‘Ik sjoch op gjin hûndertsje’, sei de man, en seach yn it lege jildkistke.  38.  Alle ynkommelingen binne gjin oerkommelingen.  37.  Men moat net alle aaien ûnder ien hin lizze.  36.  ‘Ik sil’, sei …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2006/07/week-2006-29-minder-mooie-woorden-column-zware-jongens/

Week 2006-28: de TSIEN fan TSIEN oere TSIEN- mooie woorden deel 2.

.  35. Der is noch noait in brânkast achter in lykwein oan riden. 34. De hazze en de slak hawwe op ‘e selde dei âldjier. 33. As ’t net kin sa’t it moat, dan moat it mar sa’t it kin. 32. Jins eigen fleis en bloed is mear as jild en goed. 31. It is …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2006/07/week-2006-28-de-tsien-fan-tsien-oere-tsien-column-twee-oranje-konijntjes-mooie-woorden-deel-2/

Week 2006-27: de TIEN van TIEN uur TIEN- mooie woorden deel 1.

30. It is my allegearre likefolle, sei de man, as myn wiif mar gjin widdo wurdt. 29. Sâlt en soer dêr kin myn mage net oer, mar swiet en fet dat let my net. 28. It is klearebare leafde, sei de boer, doe tute ‘r in keal op it bil. 27. It moat al in …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2006/07/week-2006-27-de-tien-van-tien-uur-tien-column-eiberleed-mooie-woorden-deel-1/

Week 2006-26: Verliefd-Verloofd-Verloren?

                                  Uitgelicht Een GEZONDHEIDS-recept Toegelicht  De tsien fan tsien oere tsien:  VERLIEFD-VERLOOFD-VERLOREN ?   25. Maitydsbuien en frouljustriennen binne fan ien makkelei: se droegje gau wer op. Voorjaarsbuien en vrouwentranen drogen snel weer op. 24. ‘It falt net ta’, sei de jonge, ‘ús heit is mei ús mem troud, mar ik moat mei in frjemd.’ Het valt niet …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2006/06/week-2006-26-verliefd-verloofd-verloren/

VK-weekblog 2006-25 : De 10: Zadelpijn. Column Ann@Liese: FRIEZEN, toekomstig tuig van de richel ?

Lees verder: column FRIEZEN, TUIG VAN DE RICHEL. recept SIPELSOP. Uitgelicht.       21. Mei besleine hynders op it iis komme. Met beslagen paarden op het ijs komen. Goed voorbereid zijn voor de taak. 20. Immen bline hynders foar de doar liede. Bij iemand blinde paarden voor de deur zetten. Iemand door leugens misleiden, …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2006/06/vk-weekblog-2006-25-de-10-zadelpijn-column-annliese-friezen-toekomstig-tuig-van-de-richel/

Week 24: column APPELTAARTJE, de ZONLINERS van 10 uur 10 –Recept boffert voor boffers–Uitgelicht.

15. Us heit is sa fluch as in skytbij, sei de jonge, as in oar falt hat hy allang lein. 14. De meagerste miggen hawwe it measte gegûns. 13. Men moat net alle bûter op ien stik brea smarre. 12. In âld bok mei noch wol in grien bledsje. 11. Elts hâldt syn protter foar …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2006/06/week-24-column-appeltaartje-de-zonliners-van-10-uur-10-recept-boffert-voor-boffers-uitgelicht/

VK-ienliners wike 2006-23. Recept. De 10 van 10 uur 10.

    —————————————————————————————————————————–   SÛPENGROATTENBRIJ (nagerecht).     Ingrediënten: 1 liter karnemelk 125 gram gort 20 gram bloem 1 mespuntje zout stroop of basterdsuiker   In Friesland kent men deze karnemelksepap in vele varianten. Zo is er karnemelksepap met appel en anijs. In plaats van bloem wordt ook wel tarwemeel gebruikt. Voor ‘sûpenbrij foar de …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2006/06/vk-ienliners-wike-2006-23-touche-column-bridge-omas-bridge-opas-de-10-van-10-uur-10/

VK-weekblog 2006- 22. 10:10:10. SPREKWURDEN

  5. Bûter, brea en griene tsiis, wa’t dat net sizze kin, is gjin oprjochte Fries.   4. De wrâld is goed, de minsken koene better.   3. Earebarren en froulju meie graach heech nestelje.   2. De mearwearde fan it libben sit him yn it genietsjin. 1. Friezen: het laagste plekkie op aarde is …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2006/06/vk-weekblog-2006-22-101010-column-oppaspoes-poespas/

Streekwoorden en gezegden uit hartje Friesland

  Gemeentereiniging: Zij die het vuile werk doen verdienen schoon te weinig. Gehandicapte: “Beter één vinger aan de hand dan tien vogels in de lucht”. ” Even zien, even wachten ………waar ligt ook maar weer Drachten?” Zweeds spreekwoord:  Zij die willen zingen vinden altijd wel een lied. Nog beter dan te kunnen zingen is…..de tong …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2006/05/streekwoorden-en-gezegden-uit-hartje-friesland/

VK-weekblog oNLiners uit Friesland 2006-20: De 10 van 10 uur 10.

  Ouderdom: Je gezicht zonder rimpels is als de hemel zonder sterren. Kunstgebit: daar staat hij dan met z’n mond vol té witte tanden. Alleen de eerste negen mensenmaanden zijn zonder angsten. Luchtvaarders en -fietsers vallen op de duur door de eigen rotte mand. Een vrouw is mooi als ergens iemand van haar houdt. Om beter te worden…..hoef …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2006/05/vk-weekblog-onliners-uit-friesland-2006-20-de-10-van-10-uur-10/

VK-oneliners uit Friesland, weekblog 19: DE TSIEN FAN TSIEN OERE TSIEN.

Freeds ferfaskje samling ien-liners fan Fryslân oNLiners uit Friesland, week 19-2006.   Hit 2005 en 2006 op Radio/Televisie Smallingerland: Nothing but a blue screen the whole year long Smallingerlandse kapwoede. De gemeente wordt er niet populierder door. Vogels kunnen bouwen en het landschap tóch laten zoals het was.  Je wordt ECHT oud als je je …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2006/05/vk-oneliners-uit-friesland-weekblog-19-de-tsien-fan-tsien-oere-tsien/

Meer laden