web analytics

Henk Veenstra

Berichten van deze auteur

10/10 10:10 Haikoe-spesjaal VERSTILDE MOEITE

  De straat een dansschool alle blaadjes krijgen les in sierlijk vallen.                  Ingezonden J. Hoedemakers, Haikukring nederland       Avondschemering nog zingt van de hoogste tak een laatste vogel                                  Frans54@ Goin’ for broke        Intense stilte: de zang van de nachtegaal verzonk in het zand                           n.n.   De witte chrysanth zelfs bij de ogen gebracht blijft …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2006/10/1010-1010-haikoe-spesjaal-verstilde-moeite/

FRYSLÂN – HEITELÂN – HJERSTLÂN – HAIKOELÂN.

ONE-LINERS, SEI-SISWIZEN en de HAIKOE Spreekwoorden vind je bij alle volkeren en ze gaan over vrijwel elk onderwerp. Spreekwoorden zijn van alle tijden. Ze worden doorgegeven van de ene generatie aan de volgende. Het spreekwoord bevat vaak een belangrijke boodschap en heeft daarom eeuwigheidswaarde. Altijd is een spreekwoord kort, krachtig en gemakkelijk te onthouden. Maar …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2006/10/fryslan-heitelan-hjerstlan-haikoelan/

Weekblog 2006-40. GRATIS SPREEKWOORDEN: Over bijna ALLES, bijna NIETS en iets daartussen.

93. Mar hy byt like goed as tweintich oare, sei it âld wyfke en se  hie noch mar ien tosk. 92. Dy’t alle potten en pannen beslikje wol, kriget op it lêst splinters yn ‘e tonge. 91. In Fries jout earst dan belies, as er yn it hert rekke is. Babbelegoegje  90. In lyts fjurke, …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2006/10/weekblog-2006-40-gratis-spreekwoorden-over-bijna-alles-bijna-niets-en-iets-daartussen/

Weekblog 2006-39: DIERENDAG in oNLiners uit Friesland, WAT EEN BEESTENBENDE. Weeuwsnitje.

TWEE REEBRUINE OGEN……DIE KEKEN DE BLOGGER AAN (dierendag voor volwassenen) —————————————————————————— WAT EEN BEESTEN-BENDE   88. In hûn mei in bonke kin gjin freonen. (Een hond met een bot kent geen vrienden). 87. Gruzige bargen groeie bêst. (Smerige varkens groeien het best). 86. It is klearebare leafde, sei de boer, doe tute ‘r in keal op …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2006/09/weekblog-2006-39-dierendag-in-onliners-uit-friesland-wat-een-beestenbende-weeuwsnitje/

Weekblog 2006-38: KOLDER UIT DE POLDER (Fryske sei-siswizen).

       Weekblog 2006-38:      ONZINLINERS 83. ’t Giet op ’t lêst foar ’t leafdewurk, sei âlde Gauke en doe die  hy twa sigarebantsjes by ’t âld papier. 82. Dat hast derfan, wêrom leist gjin aaien, sei Kaisa en se slachte de hoanne. 81.  Ik hâld my oan it âlde, sei de boer, dan kom ik fansels …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2006/09/weekblog-2006-38-kolder-uit-de-polder-koldercolumn-geef-ons-heden-ons-dagelijks-broodje/

oNLiners weekblog 2006-37: de TIEN over EEN HONDENLEVEN.

Ingezonden door Ruurtsje de Haan ( Miranda Mei), Boerum 150906.                                Sjen oer flak lânskip                        blauwe ier op ljochte klaai                                  siket om ‘e see                           WAT EEN HONDENLEVEN 78. It is net om my, sei de hûn, mar it keal moat nedich dea.       (Het hoeft voor mij niet …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2006/09/onliners-weekblog-2006-37-touche-column-een-rondje-om-de-kerk-de-tien-over-een-hondenleven/

oNLiners WEEKBLOG 2006-36 over-Drachtelijke POLITIEK, SPAARPUNTEN, recept BRAAMBONBONS.

       OVER DRACHTELIJKE POLITIEK. 73. De hinnen dy’t it lûdst keakelje lizze derom net de grutste aaien. (Vrij vertaald: De kippen die het luidst kakelen, leggen niet perse de grootste eieren. 72. Wa’t út de pas rint , trapet op saken dy’t oaren noch net sjen kinne. Wie uit de pas loopt, trapt op zaken …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2006/09/onliners-weekblog-2006-36-over-drachtelijke-politiek-spaarpunten-recept-braambonbons/

Weekblog 2006-35: de 10 van 10 uur 10- OVER WERK

       EEN FRIES ZOU  ZEGGEN  ……………………   69. Moarns let, de hiele dei let.    Ofwel: Een goed begin is het halve werk. 68. Wat sjonge en omdideldeintsje en net folle wurk dwaan: ‘t Is in  wyldsang mei dy. 67. It wurk in slinger oan ‘e earen jaan. 66. ‘t Is mei sizzen net ta dwaan. 65. Gjin …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2006/09/weekblog-2006-35-de-10-van-10-uur-10-over-werk-column-afdraaien-in-de-tuin/

Weekblog 2006-34, GELOOF-HOOP-LIEFDE ( en humor ) deel 3, recept POTSTRO.

  64. Wa’t bûten God rekkenet, moat op syn tellen passen.  Wie buiten God rekent, moet op z’n tellen passen.  63. Wa’t troch it fjoer flein is, sil net troch de sinne rane. Wie door het vuur is gegaan, zal niet smelten door de zon. 62. Leafde is himel mar kin pine dwaan as hel. …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2006/08/weekblog-2006-34-geloof-hoop-liefde-en-humor-deel-3-nuw-neerlands-column-recept-potstro/

Weekblog 2006-33. Drieluik GELOOF-HOOP-LIEFDE deel 2, SPINAZIESOEP, Column ZINLOOS GESLEEP……….

59. Yn it begjin skoep it minskdom God. In den beginne schiep de mensheid God. 58. De leafde is krekt in kryptogram, jou my de oplossing en ik snap der  nóch neat fan. De liefde is net een cryptogram, geef me de oplossing en ik snap er nóg niks van. Theo van Gogh. 57. O, firusmoardner …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2006/08/weekblog-2006-33-drieluik-geloof-hoop-liefde-deel-2-spinaziesoep-column-zinloos-gesleep/

Weekblog 2006-32: column IN VERWACHTING. Resept keallefleis.

 54. Ik preekje hjoed allinnich foar de sliepers, sei dûmny, de oaren kinne har wol deljaan. 53. In lyts fjurke, dat jo ferwaarmet is better as in grut fjoer dat jo fertart. 52. Men seit folle dat men net leaut en men leaut folle dat men net seit. 51. Mar leau it frij, myn freon. …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2006/08/weekblog-2006-32-column-in-verwachting-drieluik-geloof-hoop-liefde-deel-1-resept-keallefleis/

Week 2006-31: HOOGZOMERZOTHEID, column ZILVERKOORTS, uitgelicht.

    49. ‘In bêst middel foar de mûzen’, sei de boer, doe stiek er syn skuorre yn ‘e brân. 48. ‘ It komt fansels werom,’ sei de boer, doe liet er syn baarch in stik spek frette. 47. ‘Smoke jo skiep?…….Nee?……O, dân stiet jo hok yn ‘e brân. 46. ‘Alle bytsjes helpe’, sei de man en hy pisse …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2006/08/week-2006-31-hoogzomerzotheid-column-zilverkoorts-uitgelicht/

Meer laden