web analytics

Henk Veenstra

Berichten van deze auteur

ONLINERS weekblog 2007-01: De 10 van 10 uur 10 over EEN GOED BEGIN.

IK WOE DY DOCHS IN LOKKICH NIJJIER TAWINSKJE Godfried Bomans- Mijn goede voornemens zeg ik u liever niet, want dan kent u m’n fouten.     Alvestêdetocht, Ytsje Hettinga Glêde izers  glide as blinkend sulver oer moarmeren strjitten fan stêd nei stêd. world-wide-webloggers zijn SPINNEN BELUST OP EEN VETTE NIEUWSVLIEG ofwel:  w.w.webloggers: spiders eager for a fat …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2007/01/onliners-weekblog-2007-01-de-10-van-10-uur-10-over-een-goed-begin-column-back-to-the-sixties/

Weekblog 2006-51: Uitzonderlijk Fryslân, iets over het FRYSK, FRYSLÂN en de FRIEZEN.

Wat kan er symbool staan voor meer dan alles?  AS MEI IT KOARTSJEN FAN DE DAGEN IN JIER NEI DE EIN RINT, DAN IS IT TIID OM JIN TE BESINNE OM DÊRNEI, BLIID EN FRIS OAN IN NIJ JIER TE BEGJINNE (gevonden in de FRYSKE SPREUKEKALINDER 2007, www.uitgeverijvandeberg.nl) Het leven is een geschenk…..maar je krijgt …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2006/12/weekblog-2006-51-uitzonderlijk-fryslan-iets-over-het-frysk-fryslan-en-de-friezen/

Weekblog 2006-50: DE TSIEN FAN TSIEN OERE TSIEN, haikoe, nieuws.

      144. Sa’t it klokje thûs tikket, sa tikket it nearne. ( zoals het klokje thuis tikt, tikt het nergens)   143. As elk op himsels past, wurdt nimmen wei. ( als iedereen op zichzelf past gaat er niemand verloren)   142. Leafde makket in smel bêd breed en in breed bêd smel.( …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2006/12/weekblog-2006-50-de-tsien-fan-tsien-oere-tsien-haikoe-nieuws/

Weekblog 2006-49: column LUXE POLITIECELLEN in DRACHTEN, de TIEN van TIEN uur TIEN.

LUXE POLITIECELLEN in DRACHTEN Op 1 december 2006 is in onze gezegende provincie een cellencomplex in gebruik genomen binnen het gloednieuwe Bureau van Politie te Drachten . Het designgebouw van de Italiaanse architect Renzo Pavanello kostte in totaal de lieve duit van acht miljoen euro, waarvan 4 ½ miljoen voor dit regionale politiecellen-blok. Dat blok bestaat …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2006/12/weekblog-2006-49-column-luxe-politiecellen-in-drachten-de-tien-van-tien-uur-tien/

Weekblog 2006-48: RESTVERWERKING, recept Boeren-maaltijdsoep.

  FRYSLAN? DEAGEWOAN BOPPE-OAN !                        Friesland is een bijzonder deel van Nederland. De provincie heeft zijn kenmerkende landschap, zijn eigen taal, zijn eigen muziek. En ook eigen traditionele gerechten. In dit blog vindt u af en toe streekgerechten waarin typisch Friese producten verwerkt zijn, …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2006/12/weekblog-2006-48-restverwerking-column-vakantie-in-friesland-recept-boeren-maaltijdsoep/

Weekblog 47 over TEGENGESTELDE STELLINGEN, twa Sinteklaas ferskes.

129. In lyts fjurke, dat jo ferwaarmet is better as in grut fjoer dat jo fertart. Babbelegoegje. (Vrij vertaald: Een klein vuurtje, dat u verwarmt is beter dan een groot vuur dat u verteert) 128. Deade fisk driuwt mei de stream fuort, mar libbene fisk swimt tsjin de stream yn. (dode vissen drijven met de …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2006/11/weekblog-47-over-tegengestelde-stellingen-twa-sinteklaas-ferskes/

Week 46: MEI IK JO WAT FREEGJE, DOGE JO WOL? de TSIEN fan TSIEN oere TSIEN over DEUGD en ONDEUGD

124. Alle famkes binne goed, sei de man, mar wer komme dan dy boaze âlde wiven wei? Alle meisjes zijn goed, zei de man, maar waar komen die kwaadaardige oude wijven dan vandaan? 123. Dwazen en gekken sjogge nei in oar syn lekken en brekken. (een dwaas en een gek kijken naar een ander z’n …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2006/11/week46-mei-ik-jo-wat-freegje-doge-jo-wol-de-tsien-fan-tsien-oere-tsien-over-deugd-en-ondeugd/

oNLiners, weekblog 45: ARME SLOEBERS en RIJKE DONDERS, vier HAIKOE.

119. Hoe fet sopje oare lju’s petielen….en buorlju’s kij jouwe grutte mielen. 118. In bult geweld en de bûse plat, in grutte steat en gjin himd om ’t gat. Veel geweld en de broekzak plat, in grote staat maar geen hemd om het gat. 117. Rijens is gjin rynskens. Verkwisting is geen rijkdom. 116. It …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2006/11/onliners-weekblog-45-arme-sloebers-en-rijke-donders-vier-haikoe/

Weekblog 2006-44: POESJELIEF of KATTEKWAAD

          Als huisdier verschilt een hond enorm van een kat. Een hond is je maatje: kijkt je naar de ogen en doet alles voor je. Een hond daagt je uit: je MOET met hem spelen. Een kat daarentegen is niet op dát contact uit en is pas poeslief als het buikje rammelt. De hond is ‘s …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2006/11/weekblog-2006-44-poesjelief-of-kattekwaad/

Weekblog 2006-43. De TIEN van TIEN uur TIEN: over EIGENBELANG, 4 haiku.

  De TIEN van TIEN uur TIEN over EIGENBELANG   109.As jo it berntsje striele, sil de mem it fiele, sei de wethâlder. Als je het kindje streelt zal de moeder het voelen, zei de wethouder. 108. Ik hâld my oan it âlde, sei de boer, dan kom ik fansels wer yn’ e moade. Ik …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2006/10/weekblog-2006-43-de-tien-van-tien-uur-tien-over-eigenbelang-4-haiku/

FRYSKE SPREKWURDEN: weekblog 2006/42….MOOIPRATERIJ + VERMOEIDE STILTE (6 haiku)

104. Doch sa’t ik preekje mar net sa’t ik libje, sei de pastoar         doe’t se him yn ‘e kroade thúsbrochten. 103. Men stekt hiel wat op op sa’n jûn, sei de man, en hy krige         de safolste sigaret út it doaske.102. Men moat jins wiif foar eagen hâlde, sei de skipper, en …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2006/10/fryske-sprekwurden-weekblog-200642-mooipraterij-vermoeide-stilte-6-haiku/

Weekblog 2006-41. de TSIEN fan TSIEN oere TSIEN over JONG en OUD.

99. It falt net ta, sei de jonge, ús heit is mei ús mem troud, mar ik moat mei in frjemd98. Alle lytse bern binne leaf, mar wer komme dy grutte rotsekken wei ? 97. In âlder kin better seis bern ûnderhâlde, as seis bern ien âlder 96. Jins eigen fleis en bloed is mear …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2006/10/weekblog-2006-41-de-tsien-fan-tsien-oere-tsien-over-jong-en-oud/

Meer laden