web analytics

Henk Veenstra

Berichten van deze auteur

Weekblog 2006-38: KOLDER UIT DE POLDER (Fryske sei-siswizen).

       Weekblog 2006-38:      ONZINLINERS 83. ’t Giet op ’t lêst foar ’t leafdewurk, sei âlde Gauke en doe die  hy twa sigarebantsjes by ’t âld papier. 82. Dat hast derfan, wêrom leist gjin aaien, sei Kaisa en se slachte de hoanne. 81.  Ik hâld my oan it âlde, sei de boer, dan kom ik fansels …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2006/09/weekblog-2006-38-kolder-uit-de-polder-koldercolumn-geef-ons-heden-ons-dagelijks-broodje/

oNLiners weekblog 2006-37: de TIEN over EEN HONDENLEVEN.

Ingezonden door Ruurtsje de Haan ( Miranda Mei), Boerum 150906.                                Sjen oer flak lânskip                        blauwe ier op ljochte klaai                                  siket om ‘e see                           WAT EEN HONDENLEVEN 78. It is net om my, sei de hûn, mar it keal moat nedich dea.       (Het hoeft voor mij niet …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2006/09/onliners-weekblog-2006-37-touche-column-een-rondje-om-de-kerk-de-tien-over-een-hondenleven/

oNLiners WEEKBLOG 2006-36 over-Drachtelijke POLITIEK, SPAARPUNTEN, recept BRAAMBONBONS.

       OVER DRACHTELIJKE POLITIEK. 73. De hinnen dy’t it lûdst keakelje lizze derom net de grutste aaien. (Vrij vertaald: De kippen die het luidst kakelen, leggen niet perse de grootste eieren. 72. Wa’t út de pas rint , trapet op saken dy’t oaren noch net sjen kinne. Wie uit de pas loopt, trapt op zaken …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2006/09/onliners-weekblog-2006-36-over-drachtelijke-politiek-spaarpunten-recept-braambonbons/

Weekblog 2006-35: de 10 van 10 uur 10- OVER WERK

       EEN FRIES ZOU  ZEGGEN  ……………………   69. Moarns let, de hiele dei let.    Ofwel: Een goed begin is het halve werk. 68. Wat sjonge en omdideldeintsje en net folle wurk dwaan: ‘t Is in  wyldsang mei dy. 67. It wurk in slinger oan ‘e earen jaan. 66. ‘t Is mei sizzen net ta dwaan. 65. Gjin …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2006/09/weekblog-2006-35-de-10-van-10-uur-10-over-werk-column-afdraaien-in-de-tuin/

Weekblog 2006-34, GELOOF-HOOP-LIEFDE ( en humor ) deel 3, recept POTSTRO.

  64. Wa’t bûten God rekkenet, moat op syn tellen passen.  Wie buiten God rekent, moet op z’n tellen passen.  63. Wa’t troch it fjoer flein is, sil net troch de sinne rane. Wie door het vuur is gegaan, zal niet smelten door de zon. 62. Leafde is himel mar kin pine dwaan as hel. …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2006/08/weekblog-2006-34-geloof-hoop-liefde-en-humor-deel-3-nuw-neerlands-column-recept-potstro/

Weekblog 2006-33. Drieluik GELOOF-HOOP-LIEFDE deel 2, SPINAZIESOEP, Column ZINLOOS GESLEEP……….

59. Yn it begjin skoep it minskdom God. In den beginne schiep de mensheid God. 58. De leafde is krekt in kryptogram, jou my de oplossing en ik snap der  nóch neat fan. De liefde is net een cryptogram, geef me de oplossing en ik snap er nóg niks van. Theo van Gogh. 57. O, firusmoardner …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2006/08/weekblog-2006-33-drieluik-geloof-hoop-liefde-deel-2-spinaziesoep-column-zinloos-gesleep/

Weekblog 2006-32: column IN VERWACHTING. Resept keallefleis.

 54. Ik preekje hjoed allinnich foar de sliepers, sei dûmny, de oaren kinne har wol deljaan. 53. In lyts fjurke, dat jo ferwaarmet is better as in grut fjoer dat jo fertart. 52. Men seit folle dat men net leaut en men leaut folle dat men net seit. 51. Mar leau it frij, myn freon. …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2006/08/weekblog-2006-32-column-in-verwachting-drieluik-geloof-hoop-liefde-deel-1-resept-keallefleis/

Week 2006-31: HOOGZOMERZOTHEID, column ZILVERKOORTS, uitgelicht.

    49. ‘In bêst middel foar de mûzen’, sei de boer, doe stiek er syn skuorre yn ‘e brân. 48. ‘ It komt fansels werom,’ sei de boer, doe liet er syn baarch in stik spek frette. 47. ‘Smoke jo skiep?…….Nee?……O, dân stiet jo hok yn ‘e brân. 46. ‘Alle bytsjes helpe’, sei de man en hy pisse …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2006/08/week-2006-31-hoogzomerzotheid-column-zilverkoorts-uitgelicht/

week 2006-30: MEER MINDER MOOIE WOORDEN, recept RABARBER-COMPOTE.

  44.  De iene mei in ko stelle en de oare mei net oer de hikke sjen. 43.  Men kin net neakene minsken yn ‘e bûse taaste. 42.  Oant sjen’, sei de bline. ‘Fant ’t selde, sei de dôve’ 41.  In holle fol gêst ferdraait op ’t lest.   Er is één boom nodig om …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2006/07/week-2006-30-meer-minder-mooie-woorden-column-eenden-in-stinkt-recept-rabarber-compote/

Week 2006-29: MINDER MOOIE WOORDEN.

  40.  ‘De wierheid is hurd’, sei de man en hy sloech syn wiif mei de bibel op ‘e kop. 39.  ‘Ik sjoch op gjin hûndertsje’, sei de man, en seach yn it lege jildkistke.  38.  Alle ynkommelingen binne gjin oerkommelingen.  37.  Men moat net alle aaien ûnder ien hin lizze.  36.  ‘Ik sil’, sei …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2006/07/week-2006-29-minder-mooie-woorden-column-zware-jongens/

Week 2006-28: de TSIEN fan TSIEN oere TSIEN- mooie woorden deel 2.

.  35. Der is noch noait in brânkast achter in lykwein oan riden. 34. De hazze en de slak hawwe op ‘e selde dei âldjier. 33. As ’t net kin sa’t it moat, dan moat it mar sa’t it kin. 32. Jins eigen fleis en bloed is mear as jild en goed. 31. It is …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2006/07/week-2006-28-de-tsien-fan-tsien-oere-tsien-column-twee-oranje-konijntjes-mooie-woorden-deel-2/

Week 2006-27: de TIEN van TIEN uur TIEN- mooie woorden deel 1.

30. It is my allegearre likefolle, sei de man, as myn wiif mar gjin widdo wurdt. 29. Sâlt en soer dêr kin myn mage net oer, mar swiet en fet dat let my net. 28. It is klearebare leafde, sei de boer, doe tute ‘r in keal op it bil. 27. It moat al in …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2006/07/week-2006-27-de-tien-van-tien-uur-tien-column-eiberleed-mooie-woorden-deel-1/

Laad meer