web analytics

Twivel (liet fan Minke & Lucia)

TWIVEL-TWIJFEL: Teksten Minke Soolsma, uitvoering Lucia Hebers & Minke Soolsma.

Yn it sicht fan de haven komt de twivel wer oan lân

In het zicht van de haven komt de twijfel weer aan land

It is dreech om te kiezen tusken hert en it ferstân

Het is moeilijk te kiezen tussen hart en het verstand

Dyn kompas is konfús, en de wyn is fertiisd

Je kompas is confuus en de wind in de war

Mar do moast wer foarút, ek al wist net, ek al wist net werom dat is Maar je moet weer vooruit ook al weet je niet waarom.

Yn’e loft is in fûgel, op ‘e siik nei syn âlde nest

In de lucht is een vogel op zoek naar zijn oude nest

De wyn hat him stjoert, en it ljocht hat him brocht

De wind heeft hem gestuurd en het licht heeft hem gebracht

Op it plak sil er wol komme, op it plak sil er stean

Op zijn bestemming zal hij wel komen, daar zal hij staan

Mar de twivel is der ek, is it hjoed net, dan komt it wis wol moarn.

Maar de twijfel is er ook, is het niet vandaag dan komt hij zeker morgen.

De tiid is ûneinig, dat is altyd al sa west.

De tijd is oneindig, dat is altijd al zo geweest

En de fûgels sille altyd sweve en komme nearne ta rêst.

En de vogels zullen altijd zweven en komen nergens tot rust

De tiid is ûneinig, it is net oars, it is altyd al sa west

De tijd is oneindig, dat is altijd al zo geweest

En de fûgels sille altyd sweve en komme nearne ta rêst

En de vogels zullen altijd zweven en komen nergens tot rust

Oan it ein fan de dei is de knoop wer út ‘e tiis

Aan het eind van de dag is de knoop weer ontward

It skip set de koers en de haven is wer leech, dat is it bewiis

Het schip zet de koers en de haven is weer leeg, dat is het bewijs

It eachein is dyn thús, dat te witten jout dy rest

De einder is jouw thuis; dat te weten geeft je rust

Do bist in grutte fûgel op ‘e flecht, op ‘e siik nei syn âlde nêst

Je bent een grote vogel op de vlucht, op zoek naar je oude nest

De tiid is ûneinig, dat is altyd al sa west.

De tijd is oneindig, dat is altijd al zo geweest

En de fûgels sille altyd sweve en komme nearne ta rêst.

En de vogels zullen altijd zweven en komen nergens tot rust

De tiid is ûneinig, it is net oars, it is altyd al sa west

De tijd is oneindig, dat is altijd al zo geweest

En de fûgels sille altyd sweve en komme nearne ta rêst.

En de vogels zullen altijd zweven en komen nergens tot rust

TWIVEL-TWIJFEL: Teksten Minke Soolsma, uitvoering Lucia Hebers & Minke Soolsma.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2020/07/twivel-liet/