web analytics

6 juli 2020 archief

Twivel (liet fan Minke & Lucia)

TWIVEL-TWIJFEL: Teksten Minke Soolsma, uitvoering Lucia Hebers & Minke Soolsma. Yn it sicht fan de haven komt de twivel wer oan lân In het zicht van de haven komt de twijfel weer aan land It is dreech om te kiezen tusken hert en it ferstân Het is moeilijk te kiezen tussen hart en het verstand …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2020/07/twivel-liet/