web analytics

LETTE LEVERING – LATE BEZORGING

In pear jier ferlyn lieten wy ús dreamhûs yn Fryslân sette.
    Enkele jaren geleden lieten we ons droomhuis in Friesland bouwen.

Wy túgden de kwaliteitsmeubels net earder oan as doe’t we dêr jild foar garre hiene.
    We schaften pas kwaliteitsmeubelen aan zodra we daar geld voor hadden gespaard.

En juster waard de lêste oankeap (de sliepkeamerynrjochting) ôflevere.
   En gister werd de laatste aankoop  slaapkamer-meubilair) bij ons afgeleverd. 

Oerémis rûn ik nei bûten ta en sei tsjin de frachtweinsjauffeur:
‘Dochs noch! Tolve jier ha we op dizze meubels wachte.’
    Opgewonden liep ik naar buiten en zei tegen de vrachtwagenchauffeur: “Eindelijk ! Twaalf jaar hebben we op deze meubels gewacht”.

‘Dat muoit my slim, mefrou’, antwurde er ûntskuldigjend,
‘mar dizze bestellng ha ik fan ‘e moarn krekt ynkrige.              “Dat spijt me heel erg, mevrouw”, antwoordde hij verontschuldigend, maar deze bestelling heb ik pas vanochtend binnen gekregen”.  

Supervisie: A.Mulder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2020/05/36708/