web analytics

Naast Fan van Fryslân komt De Nije uit (eerst met het nul-nummer).

Ried fan de Fryske Beweging brengt ‘De Nije’ uit, een compleet Friestalig tijdschrift.

Ried fan de Fryske Beweging bringt ‘De Nije’ út, in folslein Frysktalich tydskrift.

 

Des 2018. De Nije is in folslein Frysktalige glimmer (glossy). It nul-nûmer fan dit tydskrift wurdt útbrocht troch de Ried fan de Fryske Beweging en leit fan moandei 10 desimber 2018  ôf yn de winkel.  De Nije is in algemien tydskrift foar in breed publyk mei ûnderwerpen dy’t foar in grut part mei Fryslân te krijen ha, yn Fryslân spylje mar ek wer net altyd. Tink oan iepenbier ferfier, reedriden, de Waadsee, AquaZoo, enerzjy en nije boeken.  De kostpriis is € 4,95.

Dizze earste kear is de folsleine ynhâld fan De Nije makke troch frijwilligers op de opmaak en it printwurk nei. De Ried fan de Fryske Beweging hat foar dit nûmer ien kear subsydzje beskikber steld.

It is net dúdlik hoe’t it yn 2019 mei De Nije komt. 

————————————————————————————————————————————–

Dec 2018. De Nije is een volledig Friestalige glossy. Het nulnummer van dit tijdschrift wordt uitgebracht door de Ried fan de Fryske Beweging en ligt vanaf maandag 10 december 2018 in de winkel.  De Nije is een algemeen tijdschrift voor een breed publiek met onderwerpen die deels met Fryslân te maken hebben, in Fryslân spelen, maar ook weer niet altijd. Denk aan openbaar vervoer, schaatsen, de Waddenzee, AquaZoo, energie en nieuwe boeken.  De kostprijs is € 4,95.

Deze eerste keer is de complete inhoud van De Nije gemaakt door vrijwilligers, op de opmaak en het drukwerk na. De Ried fan de Fryske Beweging heeft voor dit nummer één keer subsidie beschikbaar gesteld.   

Het is onduidelijk of er in 2019 nieuwe nummers van De Nije uitkomen. 

—————————————————————————————————————————————

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2018/12/naast-fan-van-fryslan-komt-de-nije-uit-eerst-met-het-nul-nimmer/