web analytics

Hûs fan stilte – Tsjits Peanstra

                    Hûs fan stilte
 A-  Lit ús in hûs fan stilte bouwe
B-   mei muorren fan leafde
C-   en in dak fan frede
D-   mei keamers fol bliidskip
E-   en in tún.
F-   In tún
G-   mei wat ljocht 
H-   en wat skaad
I-   mei wat sjongende fûgels
J-   en in slûgjende kat op it paad.
 K-   Lit ús in hûs fan leafde bouwe
L-   mei muorren fan begryp
M-   en in dak fan fertrouwen
N-   en in hiem om te sintsje
O- en keamers.
 
P-  Keamers
R-  om yn te ferdwine
S-  elkoarren te sykje
T-  elkoarren te fine
U- litte wy in hûs fan stilte bouwe.
 
                   ~ Tsjits Peanstra ~
 
                     Huis van stilte
A-   Laat ons een huis van stilte bouwen
B-   met muren van liefde
C-   en een dak van vrede
D-   met kamers vol blijdschap
E-   en een tuin.
F-   Een tuin
G-   met wat licht
H-   en wat schaduw
I-   met wat zingende vogels
J-   en een sluimerende kat op het pad.
 K-   Laat ons een huis van liefde bouwen
L-   met muren van begrip
M-   en een dak van vertrouwen
N-   en een erf om te zonnen
O-   en kamers.
P-   Kamers
R-   om in te verdwijnen
S-   om elkaar te zoeken
T-   om elkaar te vinden
U-   laten we een huis van stilte bouwen.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2018/06/gedicht-op-zondag-ferswever-tsjits-peanstra/