web analytics

Slot op zonne-akkers in een deel van Friesland

In Nederland staan ongeveer 7,6 miljoen woningen waarvan de bewoners voor 2050 moeten afzien van aardgasgebruik. Met 32 jaar to go gaat het dan om minder dan achtduizend werkdagen om per werkdag zo’n 950 woningen aardgasvrij te maken. En nieuw te bouwen huizen moeten dat sowieso zijn. Bij de bouw van flats worden de strengere vereisten problematisch, want de dak-oppervlakken zijn niet groot genoeg voor stroomleverantie zelfs aan de onderliggende woningen. Na die om- en nieuwbouw is veel meer elektriciteit nodig: ook voor het laten rijden van meer elektrisch aangedreven auto’s en fietsen. Trouwens: electrische auto’s zijn vooralsnog grote subsidie-slurpers ( in 2018 € 700 miljoen subsidie ).

In Friesland betreft het ongeveer 290.000 woningen om van het aardgasnet af te koppelen. De kosten van de ombouw komen naar grove schatting uit op 7,4 tot 13,9 miljard euro.  Ongeveer 67.000 huizen, gebouwd vóór 1945 zijn alvast moeilijk te isoleren en aan woningen, gebouwd tussen 1945 en 2000., mankeert heel wat op dat gebied.

Over een half jaar gebruikt al evenveel elektriciteit als Nederland….. dit kan niet goed gaan.

Ondernemers en particulieren die zonnepanelen willen plaatsen mogen in enkele delen van Friesland nu al niet meer alle stroom leveren die ze kunnen opwekken.  Netbeheerder Liander vreest overbelasting van het elektriciteitsnet. Het zal zeker 3 jaar duren tot het net versterkt kan zijn (ook voor overschakeling van aardgas en autobrandstoffen naar elektro)  en die beperkingen kunnen worden opgeheven.

Friesland heeft zichzelf ten doel gesteld om in 2020 20 % minder energie te gebruiken. Bij de opwekking van elektriciteit middels de wildgroei aan zonne”parken” zit de provincie nu al boven die 20 procent.

Zonne(weg)weide

Er worden nu teveel zonneparken gepland en geplaatst. Nadelen zijn er in overvloed:

1: Speculanten/investeerders in zonneparken gaan met  subsidies aan de haal. En…als het opkomende onkruid of ongedierte verwijderd moet worden, geven ze niet thuis.

Eigenaren en huurders van woningen draaien voor de kosten op of staan in de kou.

2: Werkgelegenheid voor paneelbouw en transport gaat overwegend naar het buitenland.

3: Er komt onnodig beslag op grond voor landbouw en veeteelt . Plaatsing op daken van gebouwen is lastiger/kostbaarder maar wél dichter bij de afnemer.

4: Laag-bij-de-grondse plaatsing (zonneweide) geeft zichtvervuiling. Hoger, sterk schuin geplaatste panelen kunnen hinderlijk zijn voor het verkeer (lichtspiegeling).

5: Lustoord voor muizen en mollen: onder zeer laag geplaatste zonneweiden kan meestal NIET gemaaid worden, waardoor onkruid alle kans krijgt om te woekeren en ongedierte als muizen in de kruipruimte onder de panelen hun vermenigvuldigingsgang kunnen gaan. Als onder de panelen genoeg hoogte is voor begrazing door schapen, dan is dat beter, maar schapen zijn kieskeurig en laten bv brandnetels en distels staan. En ook mini-varkens lusten daar geen brood van. Maar steenmarters blijken welk pap te lusten van electrokabels waarin visolie is verwerkt. Misschien dartelen vanwege die marters tussen de panelen dan geen konijnen, hazen, fazanten maar wel bijen en vlinders.

6. Vrijwel horizontaal geplaatste panelen zijn extra kwetsbaar voor vervuiling (stof, woestijnzand, bladeren, sneeuw) en hagelschade.

7. Zonneweiden ( en ook grote oppervlakte van panelen en smalle tussenruimten/goten plus dunne regenpijpen ) veroorzaken bij hevige regenval forse afwatering-problemen. Loop-afwatering-goten verergeren de problemen alleen maar. Het aanbrengen van panelen op landbouwgronden i.p.v op opstallen staat haaks op de roep “tegel eruit…plant er in”. 

8. Branden bij zonneparken komen voor bij toepassing/onjuiste kabelverbindingen tussen de afzonderlijke panelen.

——————————————————————————————————————–

Een groot, nog niet opgelost probleem is het gebrek aan opslagmogelijkheden voor het overschot aan opgewekte elektrische energie (discrepantie tussen piekproductie en piekvraag).

In delen van het netwerk van TenneT TSO B.V., N.V. RENDO en van Enexis Netbeheer is sprake van een grote toename van gevraagd vermogen voor teruglevering. Die vraag is dusdanig groot dat het netwerk die vraag niet kan verwerken. Uitbreiding van het netwerk gaat meerdere jaren duren, omdat vaak ook het hoogspanningsnet van TenneT moet worden versterkt. Gedurende deze periode kan er sprake zijn congestie. Veel pas geplaatste zonneparken zullen pas met lange vertraging kunnen worden aangesloten. De kosten voor netwerk-aanpassing en – versterking zullen enorm zijn.

Hierbij mijn suggesties:

A. Plaats panelen uitsluitend op daken van gebouwen , zo dicht mogelijk bij de afnemers. Nog geen 5% van de daken kregen zonnepanelen.

B. Gebruik de holle torens van de ( steeds groter ontworpen ) windmolens bij harde wind als watertorens om bij weinig wind datzelfde water te gebruiken voor winning van stroom (soms via stoom).

C. Zet bij veel wind de opgewekte energie in voor elektrolyse van water, splitsing in waterstof en zuurstof. Tip: Aan de Columbia University is een elektrolyse-apparaat op zonne-energie ontwikkeld dat waterstof produceert uit zeewater. Het apparaat is membraan- en pomp-vrij en kan 99% zuiver waterstofgas produceren.

D.  Gebruik het teveel aan elektro in plaats van aardgas voor warmte-opwekking in de industrie.

E. Verkoop geen aardgas uit eigen bodem of te importeren aardgas aan het buitenland maar ga het in eigen land uitsluitend inzetten  voor gebruik in huishoudens ( om erop te koken en om het huis te verwarmen).

F.  Stuur de nerds maar naar de Sahara om daar met zonnestroom bitcoins te genereren. Anders draait de Nederlandse consument op voor sterk verhoogde stroomkosten.

G. REGULERING: Gebruik de eb- en vloedstroom tussen Noordzee en Wad voor de productie van elektro bij grote vraag. Zie mijn column> https://123gedichtengedachten.wordpress.com/2016/10/11/noordzee-e-wadden/   Hierbij zou in die krachtige zeewaterstroom van on-zuiverheden kunnen worden ontdaan waarna het zuivere H2O later (met opgewekte energie) gereguleerd verhit kan worden voor de winning van zout en stoom voor het aandrijven van machines.

Tip: Aan de Columbia University is een elektrolyse-apparaat op zonne-energie ontwikkeld dat waterstof produceert uit zeewater. Het apparaat is membraan- en pomp-vrij en kan 99% zuiver waterstofgas produceren.

Voor meer ideeën is op deze website ruim plaats. Natuurlijk ter verdere overweging en ontwikkeing, zoals alles: VATBAAR VOOR VERBETERING

 • Denk aan de (verdere ontwikkeling van DRIJVENDE PANELEN ( ook met woning-onderbouw). Voordeel is dat paneel-complexen (als zonnebloemen doen) in  ideale stand naar de zon kunnen worden gedraaid zonder ingewikkelde techniek, energie- en personeelskosten. Versgegraven meertjes voor waterberging ( bv na zandwinning) zouden daarvoor ingericht kunnen worden.

 • 22 juni 2018. In Burgum-Friesland wordt een nieuwe zonneweide geopend waaronder de schaapjes WEL kunnen grazen. Een kleiner schaap inzetten is natuurlijk ook een optie. Bovendien  wordt met EEN DRIJVENDE opstelling getest wat het verschil in opbrengst is met op land geplaatste panelen.

 • Vaak helpt vragen stellen energie te besparen of anders te gebruiken. Zo zou WONEN WAAR JE WERKT en WERKEN WAAR JE WOONT enorm kunnen besparen aan energie. Of zou het toch slimmer zijn om na rigoreuze bomenkap weer bomen te laten groeien voor veel producten i.p.v die uit aardolie te maken? En waarom groenten, fruit, bloemen om de halve aardbol (gekoeld) verslepen i.p.v lokaal geteelde te gebruiken?

 • Gedurende een half jaar herfst in deze contreien zou het alle niet-werkenden gegund zijn om te vluchten naar zonniger oorden. En mensen uit warmere streken zouden op het eigen continent een beter, veiliger plekje moeten kunnen vinden. Misschien onder zonnepaneelbedekte daken?

 • De Nederlandse veestapel is de bron voor tenminste 10% uitstoot van broeikasgassen, waaronder methaangas wat  25 keer zo erg is als het CO2-gas.

 • In Australïe leven ongeveer 30 miljoen schapen. Nu is men bezig met een fok-programma om per schaap 20% minder methaan-uitstoot via geboer, scheet, schijt en schaap-adem te genereren. Dat zou natuurlijk ook bij de Nederlandse veestapel kunnen: minder broeikasgas per koe door selectie en een uitgekiende voer-samenstelling. Sowieso is het onrechtvaardig om een efficiënte productie van koemelk- en vleesproducten in een bepaald gebied te belasten met kostbare maatregelen vanwege het wereldwijde probleem van opwarming van de aarde.

 • De grondvraag is of het voorspelde broeikas-effect niet eerder te wijten ( of te danken) is aan het natuurlijke effect van meer zon-activiteit in de overgangsperiode van de laatste ijstijd naar een warmere periode op aarde                                                                       

 • ———————————————————-

 • Ontwikkelingen 2019:

 • Een groot beleggersinitiatief voor 78 ha zonnepanelen in Kollumerwaard staat ondanks een mogelijke  € 100 miljoen aan rijkssubsidie op losse schroeven omdat de initiatiefnemer weigert om 48 ha bomen te herplanten.
 • De zonnepark-ontwikkelaar GroenLeven zou 20 miljoen subsidie kunnen opstrijken, maar komt voor een drijvend park op een zandwinplas in problemen i.v.m. de bescherming van de watervogels aldaar. Zonder de benodigde vergunning werd al 1,5 hectare aan panelen geplaatst als “testveld”.
 • GroenLeven plaatst nu in Drachten negen duizend panelen voor het ziekenhuis Nij Smelellinghe, waarvan 5.500 als welkome overdekking van het grootste parkeerterrein. Maar voorlopig is er geen stekker te bekennen voor voeding van electrisch aangedreven auto’s. En de omliggende huishoudens hebben er niets aan ook al wordt deze zonne-carport daarvoor stroom leveren (= het verkoooppraatje).
 • In Corbas is onlangs een grote -met zonpanelen overdekte- carport geopend. Deze levert naar schatting 16,3 GWh.jr aan stroom welke ook door de daaronder geparkeerde electrische auto’s kan worden afgenomen. Zo’n constructie, hoger dan een zonneweide, is wel 50% duurder in bouwkosten. 
 • De onderbouw  voor de panelen in Drachten lijkt me vrij licht: misschien zelfs té licht voor de extra belasting van paneelgewicht plus een daklading sneeuw . Daarbij komt dat hier en daar de wind onder deze carport vrij spel heeft en hulp van windgestroomlijne auto’s om forse naar boven gerichte krachten te zetten op de schuine onderkanten van bijna 8/17e deel paneel-onder-vlakken. In een forse stormwind zouden de panelen kunnen werken als een parapluie of een matrasvlieger. En…de afvoer van hemelwater bij stort-buien via smalle goten en buizen kan wel eens een probleem zijn.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2018/05/slot-op-zonneparken-in-deel-van-friesland/