web analytics

Fryslân moat skalygas-frij bliuwe (gearfetting)

Augustus 2013  Minister Kamp heeft aangekondigd dat er nog geen besluit is genomen over proefboringen naar schaliegas. Die bezwering past bij de mening van de Friese Milieu Federatie: LAAT DAT GAS MAAR ZITTEN.

In Fryslân zijn proefboringen van schaliegas mogelijk. Een deel van het inmiddels vergunde zoekgebied in de Noordoostpolder strekt zich uit tot het Friese grondgebied dat grofweg loopt ten zuiden van de lijn Sloten – Wolvega. In dit gebied bevinden zich eveneens natuurgebieden als het Tjeukermeer, de Groote Brekken en de Rottige Meenthe. Tien jaar geleden is bij Emmeloord geboord naar schaliegas, maar er werd niets aangetroffen. Een succesvolle proefboring zal hoogst waarschijnlijk tot grootschalige exploitatie leiden met heel veel  boorputten. Hierdoor ontstaat er schade voor natuur, landschap, bebouwing en leefomgeving. Tulip Oil wil bij Terschelling gas gaan winnen, grotendeels middels de omstreden fracking-methode.

FRACKING. De winning van schaliegas en -olie gebeurt door onder hoge druk met chemicaliën en water het bodemgesteente te breken. Het verontreinigde breekwater wordt samen met het gas en de olie naar boven gehaald, en daarna als afvalwater weer terug in de put gepompt.

De statenfractie ChristenUnie is tegen proefboringen naar schaliegas in Friesland. De Statenfractie Friese Koers is hevig verontwaardigd over de proefboring voor schaliegaswinning in de gemeentes Lemsterland en Gaasterlan-Sleat door het Britse bedrijf Cuadrilla.  Dit bedrijft stelt, dat er al in 2010 aan hen een opsporingsvergunning is verleend. De Friese  Milieu Federatie is dan ook  geen voorstander van proefboringen naar schaliegas.  Juni 2013: De Rabobank weigert wereldwijd geld te lenen aan bedrijven die te maken hebben met de winning van schaliegas.

Boxtel en Haaren in Noord-Brabant werden aangewezen voor proefboringen, maar dat gaat niet gebeuren.De gemeente Noordoostpolder zal geen vergunning afgeven voor proefboringen bij Luttelgeest en Marknesse. In totaal hebben nu ongeveer 60 gemeenten zich schaliegasvrij verklaard. Frankrijk heeft de winning van schaliegas verboden, Duitsland overweegt hetzelfde en de Britse winning is stil gelegd in verband met mogelijke aardbevingen.

 

-Nederland is door zijn hoge bevolkings- en bebouwingsdichtheid en hoog ontwikkelde infrastructuur niet erg geschikt voor schaliegaswinning. Buiten de belanghebbende industrie en politici ontbreekt voor boring naar schaliegas het maatschappelijk draagvlak.

-De boringen (2-5.5 km lengte) zijn veel kostbaarder. (De geplande proefboringen bij Boxtel en Haaren gaan ergens tussen de tien en twintig miljoen euro per boring kosten. Economische zaken liet weten, dat er nooit aan wie dan ook een vergunning voor proefboringen is verleend.  Winning van schaliegas, zeker vanonder Fryslân zal niet lonen: de gashoudende lagen zijn té dun ofwel gebroken.. Op elke vierkante kilometer zou zeker op drie locaties moeten worden geboord. De lagen liggen veel dieper dan bij aardgas uit zandsteen en vanuit diepste punt zou stervormig zo’n 200 meter in alle richtingen horizontaal moeten worden geboord.

De geschatte hoeveelheid schaliegas diep in de Nederlandse ondergrond zijn relatief klein ( misschien minder dan 350 miljard m3) waarvan een veel kleiner deel misschien winbaar is. De risico’s zijn zó groot, dat schaliegaswinning als onzinnig bestempeld moet worden.

-In een schaliegasveld moet over een stukje van 200 meter ca. 200.000 m3 water, 1800 ton zand en 100 ton (milieuschadelijke) chemicaliën worden gebruikt. Bij “hydraulic fracturing’ wordt water (met daarin onder meer toxische, corrosieve, carcinogene en radioactieve stoffen, zoals benzeen, kwik, arseen en radium 226) onder zeer hoge druk in de gashoudende ondergrond geperst. Hierdoor worden kleine scheuren in de schalielaag vergroot, waardoor gas richting de boorpijp kan stromen. Een deel van die hulpstoffen zal met het vrijkomende aardgas mee aan het licht komen. Zuivering van dat afvalwater is zeer kostbaar; lozing van het vervuilde water zal enorme schade aanbrengen.

– Grote kans op gas- en chemische verontreiniging vormt “de zwakke plek” in het boortraject: de overgang van het verticale naar het horzontale. Resten van de fracking-vloeistoffen (zo’n 25 %) met het kankerverwekkende benzeen en andere giftige substanties zullen in het grond- en oppervlaktewater terecht komen. Een deel zal in het veld achterblijven ( met grote kans op verontreiniging van het grondwater). De Amerikaanse geologische dienst USGS heeft op donderdag 29 augustus ’13 verklaard dat het lekken van vloeistoffen, gebruikt bij schaliegasboringen, hoogstwaarschijnlijk de oorzaak zijn van de ,,wijdverspreide” dood van onder meer vissen in het riviertje Acorn Fork in het zuidoosten van Kentucky.

-De gashoudende kleilagen worden geforceerd verder gebroken, waardoor er zeer grote kans is op bodemverzakking met aardbevingen van honderden lichte tot enkele zeer zware.

-Bovendien kan er zo’n overdruk optreden, dat het methaangas moet worden afgefakkeld en verbrand, waarbij een grote hoeveelheid gas wordt verkwist en heel veel Methaan, CO2 en hitte de atmosfeer zal vervuilen. Methaan is een 25 maal sterker  broeikasgas dan CO2. Ergo: De uitstoot van broeikasgassen kan flink toenemen door de winning van schaliegas. De ervaring leert dat in de V.S. er methaan-lekkages voorkomen.

-Voor schaliegaswinning is veel meer energie nodig dan voor conventioneel aardgas. De winning vergt hoge druk, waterpompen, chemicaliën en speciaal zand. Die moeten allemaal gemaakt, vervoerd worden en dat kost energie.

-De vette, gashoudende kleilagen bevatten per kubieke meter veel minder gas dan bij gashoudend zandsteen, de ontgaste delen zakken sneller ineen, de overdruk verdwijnt, er zijn meer boorputten nodig. De consequentie is, dat winning van schaliegas veel langzamer gaat en kostbaarder is dan conventionele gaswinning. Huishoudelijk gas wordt duurder en er komt juist een grotere afhankelijkheid van goedkoper Russisch aardgas.

-Voor schaliegaswinning zijn enorme hoeveelheden schoon (drink)water nodig. Het boorwater wordt later gespuid ( met de chemische verontreiniging daarin). De productie van drinkwater gaat steeds moeizamer. Het is waanzin om voor gaswinning duurgewonnen drinkwater te gebruiken.

-Winning van schaliegas is niet nodig. Er wordt nog altijd aardgas geëxporteerd en in gascentrales verstookt. Onze nationale, snel slinkende aardgasreserves zijn straks meer dan nodig om op te koken en om woningen/kantoren mee te verwarmen.

-De onbelemmerde winning van schaliegas in de V.S. heeft de wereldenergiemarkt verstoord en het omliggende gebied verpest. Het gas werd goedkoop aangeboden waardoor ook de prijs van kolen daalde .En daarmee was het pad in Europa vrij om steeds meer stroom op te wekken in kolencentrales.

-Als een terroristische organisatie zou dreigen de Nederlandse ondergrondse watervoorraad te vergiftigen, dan zou de wereld te klein zijn. En nu kunnen buitenlandse bedrijven toestemming daarvoor krijgen?

-Er moeten veel meer putten per veld worden geslagen. In de V.S. kostten 7000 boorputten 42 miljard dollar, maar de waarde van het daar geproduceerde schaliegas was slechts 32 miljard dollar. De beoogde velden liggen ver van de bestaande gasleidingen. Er zijn veel nieuwe tracé’s door het boerenland nodig. Schaliegaswinning is daarmee hoofdzakelijk in het belang van de boorbedrijven en de (buitenlandse) gasmaatschappijen en niet in het belang van de Nederlandse gasconsument. De eventuele opbrengsten zullen verdwijnen naar het buitenland. De maatschappij blijft achter met een enorme schade en de Nederlandse aardgasconsument betaalt het gelach van de aandeelhouders.

——————————————————————————————————————————————-

september 2016. Alweer een aardbeving in Oklahoma, nu 5,6 op de schaal van Rigter. De beving was in zeven Amerikaanse staten te voelen. In de wijde omgeving van het epicentrum moeten 35 putten per direct dicht.

De opslag van afvalwater bij winning van schaliegas en -olie leidt tot aardbevingen.

Oklahoma werd vanochtend om 07.00 uur lokale tijd getroffen door de zwaarste aardbeving in de regio tot nu toe. Aardbevingen komen in het midden-westen van de VS in toenemende mate voor sinds begonnen werd met de winning van schaliegas en -olie. In 2012 waren er in Oklahoma enkele tientallen aardbevingen met een kracht van 3,0 of meer.  In 2015 waren het er al meer dan 900. Naburige staten hebben de afgelopen jaren het aantal schalieputten al beperkt; sindsdien is het aantal aardbevingen daar meer dan gehalveerd.

 

 

 

MEER INFO OVER DIT ONDERWERP VIND JE IN: http://bit.ly/1dj3ve5

van het weblog http://co2opslag.wordpress.com

 

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2018/05/fryslan-moat-skalygas-frij-bliuwe/