web analytics

De taal fan Fryslân……

 

 

Net maklik is ús taal.

Wêr rûgelt sa royaal

sa’n romme rije rynske rykdom

troch in minskestrôt

oan lûden like ûntelber

as de kerlen fan it nôt.

Wêr koarret men sa’n knoarre klanken

trinten oer de tongen,

mei in mjitske mjuks fan emoasje

yn de mûle mongen,

komt soks derút as in ljurkeliet

fol leaflike lyryk

of, as ‘t register rau en rûch is

en de bekken bryk,

as ’t kôgjen op in klute klaai.

Men kin der alles mei.

Bekbrekkend is ús spraak.

Wêr ropt men sa omraak

fan lêbich frommes, grutte omkoal,

sokses, slûge, slob,

wêr rispje sa groulivich

en grouwélich gjalpen op

út azempiip en pânse

kop en kont en bek en bealch.

Wêr tizet en tamtearret men

syn tonge al den wearlich.

Wêr wierret, tjirget, twirret it,

saksearret it en siicht.

Wêr ongelt, bongelt, barget it

en reint it dat it miicht?

Net maklik is ús taal,

mar ’t klinkt as in koraal !

Rients Gratama 2013.

Voor de variatie kun je ook deze editie activeren >   http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2016/11/28924/ 

Bron: Ik woe dat ik in Drint wie ->  AFû K 2013

 

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2017/07/us-taal/