web analytics

1-2-3 gedichten ABN>FRYSK

 

Drie haiku van Johanna Kruit                  Vertaald als haikû door Jurjen van der Meer.

——————————————————————————————————————————–

 

Een leeuwerik zingt                                 Sjongende ljurkjes.

door het allerdiepste blauw                   troch it alderdjipste blau

dwalen mijn ogen.                                   dwale myn eagen.

 

Op het oude plein                                    Op it âlde plein

speelt de zon een spelletje                    boartet ûnder de beammen

onder de bomen.                                      stil it sinneljocht

 

Soms laat ik het toe                                 Soms mei it eefkes.

durf aan jou te denken                            doar ik oan dy te tinken.

alsof jij er bent.                                          krekt as bisto der.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2016/10/28437/