web analytics

Gjin fijannen (grapke)

 

As de tsjerketsjinst dien is freget de dûmny: “Hoefolle fan jimme hawwe jimme fijannen ferjûn ?”  80% stekt de hannen omheech.

Aan het eind van de dienst vraagt de dominee: ‘Hoeveel van jullie hebben hun vijanden vergiffenis geschonken?’ 80 % steekt zijn hand op.

De dûmny wjerhellet de fraach mei klam: ” Hoefolle fan jimme hawwe jimme fijannen ferjûn ?

De dominee herhaalt zijn vraag met nadruk: “Hoeveel van jullie hebben hun vijanden vergiffenis geschonken?”.

Eltsenien stekt syn hân op, útsein in âlde man op ‘e foarste rige. De dûmny freget oan him wêrom hy syn fijannen net ferjout.

Iedereen steekt zijn hand op behalve een oude man op de eerste rij. De dominee vraagt aan hem waarom hij zijn vijanden niet vergeeft.

De krigele âlde antwurdet: “Ik haw gjin fijannen”.

Waarop de kranige oude antwoordt : ‘Ik heb geen vijanden’.

De dûmny leaut net wat er heart en freget him: “Hoe âld binne jo no winliken?”. “Ik bin 89 jier en 11 moannen”.

De dominee gelooft zijn oren niet en vraagt: Hoe oud bent u eigenlijk?”  “Ik ben 89 jaar en 11 maanden “.

Alle tsjerkegongers hawwe de hannen opinoar en preuvelje : “Lokwinske”.

Alle kerkgangers klappen in hun handen en prevelen: “Gefeliciteerd”.

Mar dûmny jout lykwols net op en freget de man derop: “Dat kin dochs net, sa âld en alhielendal gjin fijannen?”.

Maar de dominee zet door en vraagt de man daarna: “Dat kan toch niet, zo oud en helemaal geen vijanden?”

Mei in glimke om ‘e mûle antwurdet de âldman: “Hja binne allegearre dea”.

Met een glimlach om de mond antwoordt de grijsaard: ‘Ze zijn allemaal dood !’

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2016/06/gjin-fijannen-grapke/