web analytics

Een Duitser, een Hollander en een Fries…(grapke)

In Dútser, in Hollander en in Frysk sitte yn de kroech. Seit de Dútser: ‘Meine Frau kann in 7 secunden von 0 bis 100’.

Een Duitser, een Hollander en een Fries zitten in de kroeg. Zegt de Duitser:  ‘Meine frau kann in 7 secunden von 0 bis 100’.

Oh, seit de Hollander, hoe dat sa? Duitser: ‘Ich habe ihr einen Porsche geschenkt’.

Oh, zegt de Hollander, hoe dat zo? Duitser: ‘Ich habe sie einen Porsche geschenkt’.

Hollander: ‘Ach, dat is noch neat, myn frou kin yn 5 sekonden fan 0 nei 100’.

Hollander: ‘Ach, dat is nog niks, mijn vrouw kan in 5 seconden van 0 naar 100’.

Oh, zegt de Duitser, wie macht sie das denn ?  Hollander: ‘Dy fan my hat in Ferrari’.

Oh, zegt de Duitser, wie macht sie das denn ? Hollander: ‘Die van mij heeft een Ferrari’.

Fries: ‘Skitterend, mar dan myn frou, dy kin yn 2 seconden fan 0 nei 100.

Hollander en Dútser: ‘Dat wol us net oan, wat hasto har dan jûn ‘?  Fries: ‘De skealjes’

Hollander en Duitser: ‘Dat lijkt ons onwaarschijnlijk, wat heb jij haar dan
gegeven?’ Fries: ‘Een weegschaal’

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2016/06/een-duitser-een-hollander-en-een-fries-grapke/