web analytics

De saga van de Friese prinses RONIXA.

Anno 361.

De Friese Hertog Udolf Haaron kreeg twee zonen: Hengist en Horsa. Met drie schepen, bemand met wrede, wilde Slaven en Noord-Friezen, voeren ze naar Brittannië. Toen de Britse koning Vortigern vernam dat zij geland waren, ging hij hen tegemoet. Omdat hij wel aan de twee sterke strijders zag, wat ze waard waren, begroette hij hen vriendelijk, en vroeg hen, waarom zij gewapend met hun volk naar zijn land gekomen waren.
Hengist. die de oudste was, vertelde wie ze waren en waar ze vandaan kwamen, onder geleide van hun god Wodan., en beloofde hem te helpen tegen zijn vijanden.

Toen de koning de naam van Wodan hoorde, vroeg hij naar hun godsdienst, en vernemend dat ze heidenen waren, zei hij: “Door uw geloof — dat niet is dan ongeloof — ben ik bedroefd, maar door uw komst verblijd, omdat ik veel vijanden heb, en als u mij trouw wilt dienen, zal ik u rijk belonen.” Waarop Hengist en de zijnen hem trouw zwoeren. Korte tijd daarna zijn de Galliërs en Schotten het land van de koning weer binnengevallen, maar door de moed van Hengist en zijn manschappen werden zij met groot verlies verslagen.

Zo won de sluwe Hengist de vriendschap van de oude zwakke koning en omdat de Schotten tóch steeds weer uit hun bergdorpen de vlakte binnenvielen, bood hij aan om nog meer van zijn volk te laten komen.
Ook vroeg hij een plek land, zo klein, dat hij het met een ossenhuid kon omspannen. Dat werd dadelijk toegestaan. Hengist sneed toen een ossen- huid in heel smalle riemen *), en zo kreeg hij een groot gebied in het noorden van Brittannië als woonplaats en waarin hij de stad Can Caster ( nu Lancaster) bouwde.

Toen Can Caster gebouwd werd, landden duizenden gewapende Angelen, Saxen,  Friezen en Jutten, die Hengistus alle in de nieuwe stad deed wonen. Onder hen was de dochter van zijn zuster, de buitengewoon mooie maagd Ronixa *). Weldra nodigde Hengist koning Vortigern uit om zijn nieuwe stad te komen zien, wat die onmiddellijk deed. Tegen het einde van het feestmaal kwam de schone Ronixa de zaal binnen.  Zij droeg een gouden beker vol rode wijn, boog zich voor de koning en sprak: “Du leaver King, wacht heil!”
De koning, die ’t niet verstond, vroeg aan zijn kamerheer wat ze gezegd had, en die antwoordde: “Zij noemt u koning, en verlangt, dat gij heil van haar zult verwachten. Zeg daarom: trinkt heil ” Dat deed de koning, de maagd dronk en reikte hem de beker, nadat ze hem naar ’s lands wijs, had gekust. De oude koning ontbrandde in liefde voor haar, en vroeg haar aan Hengist tot vrouw. Lang hield de aanvoerder van de Slaven en NoordFriezen beraad met zijn broeder Horsa en andere edelen, en hij stond haar niet af voor de koning hem de landstreek Cantuarië (Kent) gegeven had.

 

Rowena, cover

De koning nam Ronixa tot vrouwe, en had haar zeer lief. Maar de zonen van de koning en de edelen onder Gortenir, de oudste zoon van de koning, waren woedend over de afstand van het land, en eisten van Vortigern dat hij de vreemdelingen uit het land zou zetten. Omdat hij daarin niet wilde toestemmen, onttroonden ze hem ter wille van Gortenir. En allen trokken op tegen Hengist en de zijnen. In de verschrikkelijke slag die volgde, werd Horsa gedood, de Slaven her en der verspreid en de meesten uit Brittannië verdreven.

Kort daarop is Gortenir door gif omgekomen en de oude Vortingern kwam weer aan het bewind. Op raad van Ronixa ontbood hij dadelijk Hengist, in het geheim en met weinig volk. Hengist kwam, maar nu met vele schepen; waarop de Britse edelen hem weer uit het land wilden jagen. Dat vernam Ronixa en ze deed ’t Hengist weten, zodat hij bode op bode aan den koning zond, om hem te zeggen, dat hij echt niet gekomen was om aan te vallen, maar juist om te vragen of hij geen mannen nodig had om de grenzen te beschermen.

Koning Vortingern wilde met Hengist te Ambren onderhandelen over het aantal krijgers dat hij in dienst zou nemen. Hengist beval zijn mannen echter om ieder een goed zwaard bij zich te dragen en, wanneer hij zou zeggen: “Nimet oure saxa”, moesten ze hun zwaarden trekken en alle Britse edelen doden. Vier honderd en vijftig edelen lieten daarop het leven en de koning werd gevangen genomen. Hij moest zijn leven duur betalen en al de landen en steden van zijn rijk aan Hengist afstaan. Zo werd Hengist koning van Brittannië.

——————————————————————————————————————————————-

-Bij uitgeverij Wijdemeer vescheen deze sage als: ROWENA, SAGE VAN EEN FRIESE PRINSES, geschreven door Pieter Winsemius. In een vlotte en stijlvolle hervertelling van deze sage uit de Chronique ofte historische geschiedenisse van Vrieslant (1622), schetst de auteur het tijdloze verhaal van het tragische lot van een middeleeuwse femme fatale in een wereld in beroering.

*) Rowena is hier opgevoerd als DOCHTER van Hengistus.

*) Je kunt dat idee proberen, want je kunt door een briefkaart (1/4 A4) stappen door een speciale manier van inknippen.

Pieter Winsemius is bedrijfskundige en oud-minister en daarnaast als genealoog kenner van de Friese geschiedenis. Het boek, paperback, 79 pagina’s, ISBN: 9789492052216 ,  is verkrijgbaar bij AFUK voor € 14,95.

Zie ook > http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2010/01/de-curieuze-en-gruwelijke-geschiedenis-van-de-friezen-deel-35/

 

 

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2016/06/de-saga-van-de-friese-prinses-ronixa/