web analytics

19 juni 2016 archief

SesameSelect Frysk SKÔGJE

SesameSelect-Tusken twa rigels-SesameSelect-Tusken twa rigels-SesameSelect-Tusken twa rigels- SKÔGJE IS SJEN MEI JINS BREIN EN FIELE MEI JINS HERT SesameSelect-Tusken twa rigels-SesameSelect-Tusken twa rigels-SesameSelect-Tusken twa rigels-  UITLEG, ÚTLIS, EXPLANATION Naar de voorpagina van FANvanFRIESLAND

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2016/06/sesameselect-frysk/

Gjin fijannen (grapke)

  As de tsjerketsjinst dien is freget de dûmny: “Hoefolle fan jimme hawwe jimme fijannen ferjûn ?”  80% stekt de hannen omheech. Aan het eind van de dienst vraagt de dominee: ‘Hoeveel van jullie hebben hun vijanden vergiffenis geschonken?’ 80 % steekt zijn hand op. De dûmny wjerhellet de fraach mei klam: ” Hoefolle fan …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2016/06/gjin-fijannen-grapke/