web analytics

OP DYN BLAUWE EAGEN/ OP JE BLAUWE OGEN (grapke)

– Sietse en Lolke binne tegearre oan it stappen yn London.

Sietse en Lolke hebben samen een uitstapje in Londen.

– Sietse beslút de lêste jûn yn harren hotelkeamer TV te sjen, wylst Lolke nei in kroech giet.

Sietse besluit de laatste avond in hun hotelkamer TV te kijken, terwijl Lolke naar een kroeg gaat.

– Mar Lolke komt nei 20 minuten al werom mei twa tichtsleine blauwe eagen.

Maar Lolke is na 20 minuten al terug met twee dichtgeslagen blauwe ogen.

– Op ‘e fraach fan Sietse mei hwa’t er fochten hie, fertelt Lolke dat twa kreaze fammen him els in hou op in eag jûn hawwe.’

Op de vraag van Sietse met wie hij had gevochten, vertelt Lolke dat twee struise meiden hem elk een mep op een oog gegeven hebben.

– ‘Mar wat is der dan bard?’, freget  Sietse.

‘Maar wat is er dan gebeurd?’ vraagt Sietse.

– Lolke antwurdet: ‘Ik seach dy  froulju oan ‘e kant sitten en hearde har praten mei in komysk aksint.

Lolke antwoordt: “ik zag die meiden aan de kant zitten en hoorde hen praten met een grappig accent.

 

– Ik frege harren doe freonlik: ‘Are you two ladies from Scotland?’

Ik vroeg hen toen vriendelijk: ‘Are you two ladies from Scotland?’

– Hja antwurden my: ‘No, we are from Wales, we are from Wales.’

Ze antwoordden mij: ‘No, we are from Wales, we are from Wales.’

Ik ûntskuldige my en sei doe: ‘Sorry for my mistake. Are you two whales*) from Scotland?’

Ik verontschuldigde me en zei toen: ‘Sorry for my mistake. Are you two whales*) from Scotland?’

– En doe sloegen hja my fuort in blau each.

En toen sloegen ze me meteen een blauw oog”.

————————————————————————————

*) Whale = walfisk, mar it is yn ‘e útspraak itselde as ‘e namme Wales dêr’t hja wei kamen.   (Whale = walvis)

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2016/05/op-dyn-blauwe-eagen-op-je-blauwe-ogen-grapke/