web analytics

Het is een gek ( ynsprekwurd )

Deze spreuk is afkomstig uit:  DOZYN 3 Fryske sprekwurden & sei-siswizen:

De boodschap:

DOE IETS

DOE IETS MOOIS

DOE IETS MOOIS MET JE KAPI -TAAL

of: WIE OP Z’N GELD GAAT ZITTEN KOMT ECHT GEEN STAP VERDER.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2016/05/het-is-een-gek-ynsprekwurd/