web analytics

De curieuze en gruwelijke geschiedenis van de Friezen (deel 195).

 

Anno 1486. In dat jaar kwam het tot botsingen tussen de Schieringers-gezinde abt Aggo uit Hemelum en IJgo Galama en andere Vetkopers omdat IJgo het klooster had bestolen. Toen Aggo hem in de ban deed , haalde IJgo huurlingen van stadhouder Johan van Egmond en belegerde met de edelen Galama, Juwinga en anderen de sterke stins De Spijker nabij het klooster.

De abt zocht hulp bij alle Schieringer edelen als Sjaardema, Hottinga en Harinxma. Duizenden Schieringers trokken naar Hemelum om de stins te ontzetten maar trokken zich grotendeels terug bij het bericht dar Galama al de Roorda-stins had veroverd. En zo kon De Spijker door de overmachtige belegeraars worden veroverd en geheel gesloopt. Ook de kloosterstins te Bakhuizen werd door Galama veroverd, maar nu versterkt om vandaaruit zijn vijanden te kunnen beroven. Daarbij werden de dorpen Balk en Wijkel in de as gelegd.

Abt Aggo kon geen hulp krijgen tegen Galama en zijn machtige aanhang. Wel kon Menno Hillama uit Harig krijgsvolk werven in Gelderland. Die bende werd door Galama, met steun uit de stad Bolsward, grotendeels verslagen. Veel van hen namen de vlucht naar het St.Johannes-klooster bij Sneek, werden achtervolgd door de manschappen van Galama, waarbij het klooster in brand werd gestoken en de soldaten zich moesten overgeven.

De steden Leeuwarden en Bolsward kozen nu partij tot de Vetkopers en vormden machtige bendes, waardoor de abt en zijn aanhang Schieringers vluchtten naar Sloten. Voor korte tijd werd er vrede gesloten tot de Schieringers de stins van Menno Hillama bezetten om vandaaruit te roven, moorden en te vernielen op de Vetkopers. Na verloop van tijd werd het strijdtoneel verplaatst naar het gebied om Leeuwarden. In 1487 kwam het tot een onenigheid in verband met gebruik van in Haarlem gebrouwen bier.

Op het gerucht van de ongeregeldheden in Leeuwarden klonken de alarmklokken in Oostergo en Westergo om Schieringers op de been te brengen tegen het Vetkoper-gezinde Leeuwarden. Het verhaal luidt dat bij Barrahuis een leger van wel achtduizend man werd bijeengebracht. Leeuwarden zond twee voorname vrouwen om de Schieringers te bidden de stad niet met geweld te overvallen maar om tot een vergelijk te komen.  De Schieringers kregen geen tijdig antwoord op hun toestemming, de stad werd gewapenderhand aangevallen. De aanvallers werden door de burgers teruggedreven maar die verloren bij een tweede aanval veel volk. De Schieringers, beheersten nu de stad, voorname burgers en edelen werden gevankelijk naar Sneek gevoerd. Leeuwarden werd geplunderd onder bevel van Worp Lieuwes Jukama.  De gevluchte inwoners zochten een veilig toevlucht op de stins van IJgo Galama in Noordwolde. En nu werden Sneek en Franeker het doelwit van deze Vetkopers uit Leeuwarden en Bolsward.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2016/05/de-curieuze-en-gruwelijke-geschiedenis-van-de-friezen-deel-195/