web analytics

De curieuze en gruwelijke geschiedenis van de Friezen (deel 194)

 

Anno 1483.

Steunende op de sterkte van zijn stins en z’n grote aanhang bracht de Vetkoper Wijbe Grovestins nogal wat schade toe aan de Schieringers.

Als represaille verzamelde Sikko Sjaardema manschappen uit Leeuwarden om de stins van Wijbe te belegeren. De stins werd veroverd en tot het fundament afgebroken waarbij Wijbe om het leven kwam. En nu sloegen Botte en Eke Weslinga rondom aan het plunderen waarbij veel stinsen en sloten in en om Ranwerderham werden vernield. Zo waren ook de stins van de vetkoper Wopke Wijgara te Terzool en die van Hettema te Popingawier ingenomen en geplunderd.

Om het geweld van Weslinga tegen te gaan verzamelde Hessel Jongsma op zijn beurt weer volk, belegerde de stins en nam Botte Weslinga gevangen. Zwichtend voor de grote overmacht legden de Schieringers uit Leeuwarden en omgeving de wapens neer. Er kwam een verzoening tot stand met onderlinge gevangenenruil. Omstreeks deze tijd braken er weer onlusten uit tussen de stad Leeuwarden en Wilko Ringia uit Stiens. De stins van Ringia werd vernield.

Daarop kocht Wilko de Juwsma-stins in Rinsumageest en stelde Lieuwe Rommertsma aan als beheerder. Daarmee had hij de handen vrij om de kooplieden uit Leeuwarden en hun schepen te beroven.

De Leeuwarders konden Rommertsma omkopen, overmeesterden de stins en stelden Meilke van IJlst aan ter verdediging van de stins en ter bescherming van hun koopvaartschepen.

En zo bleven de onlusten tussen de Schieringers en Vetkopers alsmaar doorgaan. Sijds Botnia veroverde, plunderde en vernielde de stins in Rinsumageest. Sikko Sjaardema (een Schieringer) veroverde middels Seerp Beijem de stins van Epo Aijlva in Witmarsum, waarna de Vetkopers Juw Juwinga, IJgo Galama en anderen naar Pingjum trokken om de Hiddema-stins te ontzetten. Het kwam tot een veldslag tussen de legermachten van de Vetkopers en de Schieringers, waarbij de laatsten het onderspit dolven.

——————————————————————————————————————————————————

 

Dit was een bewerkt brokje uit: Algemeene Geschiedenis van Friesland  (Steensma, 1845).

De skiednis hat skiere contouren, mar kint bloedreade slachfjilden.

 

Naar de voorpagina van FANvanFRIESLAND

 

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2016/04/de-curieuze-en-gruwelijke-geschiedenis-van-de-friezen-deel-194/