web analytics

Google-Translate is beschikbaar voor het Frysk.

Google voor het Frysk.

En nu is het wachten op de MOOC English-Frysk waar de Fryske Akademy een vet jaar geleden aan begon. En natuurlijk op de verdere ontwikkeling van mijn LOOC: taaltool Translate-To-Frysk/Nederlands ( met daarbij WEL de uitspraak van het Frysk).

> En no is it wachtsjen foar de MOOC Ingelsk-Frysk dat de Frysk Akademy in jier lyn begûn. En fansels de fierdere ûntwikkeling fan myn LOOC: taal tool Translate-to-Frysk / Nederlânsk (tegearre mei de útspraak fan it Frysk).

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2016/02/google-translate-is-vandaag-beschikbaar-voor-het-frysk/