web analytics

De stoarm ( liet fan Weima & vd Werf )

I am a thinker, I am a master in my job

Ik bin in tinker, ik bin in master yn myn fak 

Ik ben een denker, ik ben een meester in mijn vak

 

Look out the window, sit on the window-sill

Sjoch út it finster, ik sit op ‘t  finsterbank

Ik kijk uit het raam, zit op de vensterbank

 

-I am a plant that grows and always  blooms 

Ik bin in plant dy’t groeit en altyd bloeit

Ik ben een plant die groeit en altijd bloeit

 

-But also angry at the world

Mar ek sa lilk is op ‘e wrâld

Maar ook boos is op de wereld

 

 

-Bin in genieter, o ik hâld sa fan mysels

Ben een genieter, o ik hou zo van me zelf

-Fan bier drink ik liters, in kopke tee set ik del

Van bier Ik drink liters, een kopje thee zet ik weg

 

-Ik bin in sûplap, ik bin in skot yn ‘e roas

Ik ben een dronkaard, ik ben een schot in de roos

-De toast dy jout it oan

De toast die geeft het aan.

 

 

-Ik bin de stoarm, ik gean hurder as de wyn

Ik ben de storm, ik ga harder dan de wind

-Sa bliuw ik ticht by mysels. want dat is wa’t ik bin

Zo blijf ik dicht bij mezelf. want dat is wie ik ben

 

=Ik waai troch de tiid, der is fan alles wat ik fyn

Ik waai door de tijd, er is van alles wat ik vind

-Ik bin de stoarm dy’t nimmer lizzen giet

Ik ben de storm die nimmer liggen gaat.

 

 

-Kin nachts net sliepe, oan it donker bin ik wend

’s Nachts kan ‘k niet slapen , aan ’t donker ben ik gewend

-Gean dan mar op ‘n paad, fiel my echt in hiele fint

Ga dan maar op m’n pad, voel me echt een hele vent 

 

-Deis mar sliepe, mar ik haw ek faak gjin sin

Ik slaap overdag , maar heb ook vaak geen zin

-Ik sykje nei in nij begjin

Ik zoek steeds naar een nieuw begin

 

 

-Der is muzyk dy’t klinkt, dy jout my rêst

Daar klinkt muziek, dat geeft mij rust

-It dak giet der ôf, ik fyn alles bêst

Het dak gaat er af, ik vind alles best

 

-Ik haw ‘n soad geduld: oeren en oeren

Ik heb heel veel geduld: uren en uren

-Wêr‘t se my mar hinne stjoere

Waar ze me ook naar sturen

 

 

 

 

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2016/02/de-stoarm/