web analytics

Gedicht voor de zondag.

 

LOOC for MORE

Dit fotovers kun je per e-mail verzenden                    http://bit.ly/1Ih8r3n

This photopoem can be sent by e- mail                      http://bit.ly/1Ih8r3n or The collection LOOC-poëtry

Dit byldgedicht kin ferstjoerd wurde mei in e-mail    http://bit.ly/1Ih8r3n

LOOC (een poëtische taalhulp 003)

                           

MIST  

   

Slowly the mist dissolves. Some cows couching, invisible together. 

Têd ferdwynt de mist.   Noch ûnsichtber yn ’t lân: de hoastende kij.

Traag vervaagt de mist. Nog onzichtbaar bijéén: Hoestende koeien.

 

to dissolve-ferdwine-verdwijnen

to cough-hoastje-hoesten

mist-mist-mist

cow- ko- koe

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2016/01/gedicht-voor-de-zondag/