web analytics

Poëzie op Zondag ( 1-2-3 poëzie )

 DRIE gedichten, drie delen, drie talen.

 

In prykjende kjeld. Wer yn ‘e eagen,  bitt’re triennen fan eartiids. 

Een snijdende kou. Weer in mijn ogen,  bittere tranen van vroeger.

 

The baby’s first steps, still safe at her mother’s hand into the wild world.

Har earste stapkes, feilich noch, oan memme hân de wrede wrâld yn.

Haar eerste stapjes, veilig nog , aan moeders hand de wrede wereld in.

 

The brook mirroring my face and your face dimly flowing together.

De beek wjerspeeglet myn gesicht en dyn gesicht  streame gear ta ien.

De beek weerspiegelt mijn gezicht en het jouwe vloeien tezamen.

 

Oant oare wike snein op FanvanFriesland.

 

 

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2015/12/poezie-op-zondag-1-2-3-poezie-10/