web analytics

Poëzie op Zondag ( 1-2-3 poëzie )

 

Beyond the shadows of the past now glimmers  the light of the future.

Foarby de skaden fan it ferline glimket  helder takomstljocht.

Voorbij de schaduw  van het verleden gloort   ‘t licht van de toekomst.

 

A very old manshuffling down the garden path. Again no mail today.

In stokâlde man, slofkjend lâns it túnpaadsje. Hjoed opnij gjin post .

Een stokoude mansleepvoetend langs het tuinpad. Weer geen post vandaag.

 

A fen pool glist’ning deep somewhere in Friesland. A blue-green oasis.  

In spegeljende poel earne middenyn Fryslân. In griene oaze .

Een spiegelend ven ergens midden in Friesland. Een groene oase.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2015/11/poezie-op-zondag-1-2-3-poezie-9/