web analytics

Poëzie op Zondag ( 1-2-3 poëzie )

 LOOC for MORE

 

 

 

123poëzie – uitleg, útlis-explanation.

 

Washed upon the beach, so many colourful shells: white, yellow, brown, black.

Oanspield oan it strân, kleurich ferskaat fan núnders: wyt, giel, brún en swart.

Aangespoeld op ’t strand, zoveel kleurige schelpjes: wit, geel bruin en zwart.

 

A rock in the waves. Lighthouse beckoning skipper to a safe haven.

Rots yn ‘e braning. De fjoertoer winkt de skipper  nei feil’ge haven.

Zie daar die vuurtoren  als een rots in de branding, wenkend de zeeman

 

Clouds bursting open. No one notices my tears: hidded memories.

‘t Loftrom barst iepen. Nimmen fernimt de triennen  fan myn ferline.

De wolken barsten. Niemand bemerkt de tranen van mijn herin’ring.

 

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2015/11/poezie-op-zondag-1-2-3-poezie-8/