web analytics

Poëzie op Zondag ( 1-2-3 poëzie )

LOOC for MORE123poëzie – uitleg, útlis, explanation. Deze pagina kun je zelf openen met het wachtwoord 123.

 

 

Winds of change blowing….Trees are loosening their leaves….Room for rejuvenation.

Wyn fan feroaring…. Beammen litte blêden los…..Romt foar ferjonging.

Een wind van verandering….Bomen lossen hun blad….ruimte voor vernieuwing.

 

The wind has died down…In the silence of the night…the town finds her rest.

De wyn jout him del. Yn it swijen fan ‘e nachtfynt de stêd har rest.

De wind gaat liggen….In het zwijgen van de nacht….vindt de stad haar rust.

 

Thick mist crawls over the fields….all sounds are fadingSilence around me.

Tsjokke mist krûpt oer…it lân, alle stimmen swije….om my hinne stil.

Dikke mist bekruipt het land ..alle stemmen zwijgen..Het wordt stil om mij.

 

———————————————————————————————————————————————————–

 

LOOC FOR MORE POETRY >   + (klank)beeldgedichten FRIESLAND

Oant oare wike snein op FanvanFriesland.

 

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2015/11/poezie-op-zondag-1-2-3-poezie-7/