web analytics

IT SWALKERSLIET (taalhulp).

 

 IT SWALKERSLIET  

 

Do kenst hiel myn hert en siel,

want ik bin as glês en net fan stiel.

Myn grutspraak en myn lyts fertriet,

Do hearst de triennen yn myn liet.

 

Do kenst myn hertslach en myn sin                

as ik troch lege strjitten rin.                  

Do kenst myn tinken en gefoel                    

yn d’iensumheid bisto myn doel.         

fh_in_de_stad_121206_rené_louman

Refr:

Alle swalkers komme ienris thús

Alle nachten gean foarby.

Ik ferdwaal soms yn de grutte wrâld

mar ik bin op wei nei dy.

 

Witst wol dat ik fan dy hâld

al doch ik faaks ek koel en kâld.

Op in ferlerne drôve dei

do wiist my altyd wer de wei.

 

Do hast oan my it libben jûn

Ik sykje nei in fêste grûn.

Ik wit dat leafde alles is

mar libje mei in grut gemis.

 

Refrein, 2x 

Alle swalkers komme ienris thús,

alle nachten gean foarby.

En ik ferdwaal soms yn de grutte wrâld,

mar ik bin op wei nei dy.  

 

Tekst Amanda Strydom, vertaling Jogchem Dijkstra, correcties Klaas Bruinsma. Melodie Janine Neethling, Zang Anneke Douma.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2015/11/it-swalkersliet-taalhulp/