web analytics

Poëzie op Zondag ( 1-2-3 poëzie )

 

LOOC for MORE123poëzie – uitleg, útlis, explanation. Deze pagina kun je zelf openen met het wachtwoord 123.

Transl AID-vignet EF

The sky in darkness, bending before the tempest, tomorrow clear skies.

Hjoed fertsjustere, bûgjend foar de buien, moarn in skjinne loft.

Vandaag verduisterd, buigend voor de buien, morgen opgehelderd.

 

A severe eastwind drives the dry leaves of autumn into winter chill.

Fûle eastewyn jeit it twar leaf fan de hjerst kâlde winter yn.

Een straffe oostwind jaagt het dor blad van de herfst kille winter in.

 

Now the sun’s dimming our mother lights some candles. An owl calls out night.

No de sinne sinks stekt ús mêm guon kearsen oan. In ûle ropt de nacht.

Als de zon verglijdt steekt moeder wat kaarsen aan. Een uil roept de nacht.

 

Oant oare wike snein op FanvanFriesland.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2015/10/poezie-op-zondag-1-2-3-poezie-5/