web analytics

Poëzie op Zondag ( 1-2-3 poëzie )

 LOOC for MORE123poëzie – uitleg, útlis, explanation. Deze pagina kun je zelf openen met het wachtwoord 123.

Transl AID-vignet EF

 

 

The heavens darken, angry waves are swept up high. The warmth is inside.

De himel tsjusteret, de weagen heech opswypke. Binnendoar is ’t waarm.

De hemel duistert,  de golven hoog opgezweept.  Binnen is het warm.

 

Before the fire, her tail curling her body, my slumbering cat.

Foar de iepen hurd, ’t liif bekrolle yn ‘e sturt, myn slûgjende kat.

Voor de open haard, het lijf omkruld met haar staart, mijn sluim’rende kat.

 

Staring to the fire. With the flames fading away  thoughts and dreams vanish.

Ik stoarje yn ’t fjoer. Mei de flammen ferfleane tinzen en dreamen.

Starend in het vuur…. Vervliegend met de vlammen, ….. gedachten, dromen.

 

Oant oare wike snein op FanvanFriesland.

 

 

 

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2015/10/poezie-op-zondag-1-2-3-poezie-3/