web analytics

De curieuze en gruwelijke geschiedenis van de Friezen – deel 183.

Anno 1430.

Er onstond verwarring en grote onlusten door het wangedrag van kloosterlingen. Door de kloosters werden de gemeenten zwaar belast met schattingen en invorderingen.  Het wulpse, zedeloze gedrag wekte begrijpelijkerwijs weerstand. Toen kloosterlingen uit Lidlum uit baldadigheid een zekere Klaas doodsloegen, toen de leek Sijbold uit datzelfde klooster de koster Tjalling uit Oosterbierum vermoordde, wat de boot aan. Vele edelen en rijke lieden ontzagen zich niet om zich te wreken op de geestelijkheid.

Daarop riepen de Kloosterlingen de bescherming in van de Bisschop van Utrecht, waardoor de edelen en steden zich verenigden om de gierigheid en knevelarij van de geestelijken te beteugelen.

Anno 1432-1434: Deze periode kenmerkte zich door ongekend lange vorst  met een grote sneeuwval in heel West-Europa. Bij de dooi ervan overstroomden de rivieren, zoals de IJssel, dijken werden doorbroken, de winterzaai ging verloren. In 1433 vond de St.Markusstorm plaats, waarbij ook vele zeedijken werden verbrijzeld.

In Centraal-Friesland was het vrij rustig, maar zo niet in Oost-Friesland en in Groningerland. De Hamburgers en die uit Embden vormden met Edzert en Ulrich van Grietzij een machtige partij die niet rustte totdat alle stinsen en sloten van hun vijanden waren vernietigd. Zo werden in 1437 de burchten te Nes en Wilgum vernield.

Door vergroting van de koophandel groeide de macht van de stad Leeuwarden. Een aantal edelen benutten de betrekkelijke rust om zich te verenigen om de algemene rust en veiligheid van de burgers te verdedigen. In Oostergo bleef het nog onrustig onder de edelen. Stinsen werden versterkt, ook met manschappen. Maar uiteindelijk kon smeulende onderlinge strijd worden voorkomen, de vrede hersteld.

 

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2015/10/de-curieuze-en-gruwelijke-geschiedenis-van-de-friezen-deel-183/