web analytics

Reizger’s Turfstekkersdream ( taalhulp)

 

 

Turfstekkers dream

Ik seach in fracht fan in turfenboer,LOOC for more.
op in tsjalk, earmoedich en leech.
Ik dreamde doe fan in grut gebiet,
stapels fean fan meters heech.
Fjouwer man oan ‘ e top op it flak brune goud,
in gloarje foar elkenien.
Yn tsjinst fan ‘e steat of in goed ryk man,
it jout neat, it is sa dien.

 

De volledige TEKST van deze clip kun je bereiken op dit adres > 

Website REIZGER > http://www.reizger.com/

–    Ben je in Fryslân, dan is een bezoek aan dit OPENLUCHTMUSEUM in Nij Beets meer dan de moeite waard >  TURFSTEKERSDORP

———————————————————————

I saw a load of a turfdealer

ik seach in fracht fan in turfenboer,

ik zag een vracht van een turfboer

 

 

on a tjalk, shabby and empty

op in tsjalk, earmoedich en leech

op een tjalk, armoedig en leeg

 

 

I dreamd of a big area

Ik dreamde doe fan in grut gebiet,

Ik droomde van een groot gebied

 

 

stacks of peat, meters high

stapels fean fan meters heech

stapels veen van meters hoog

 

 

four men at the top on it flat brown gold,

fjouwer man oan ‘e top op it flak brúne goud,

vier man aan op de top op het vlak bruine goud,

 

 

a glory for everyone

in gloarje foar elkenien

een glorie voor iedereen

 

 

 

it does’nt matter, it is done easy.

it jout neat, it is sa dien.

het maakt niet uit, het is zo gedaan.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2015/09/reizgers-turfstekkersdream-taalhulp/