web analytics

Poëzie op Zondag ( 1-2-3 poëzie )

                      123poëzie – uitleg, útlis, explanation.

                                       Deze pagina kun je zelf openen met het wachtwoord 123

 

Transl AID-vignet EF

 

By ’t wekker wurden:  dyn waarme hân yn mines,  sêft, lykas gearraand.

We are waking up:  your warm hand is still in mine,  gentle, like melted.

Bij ons ontwaken:  jouw warme hand in mijn hand, zacht, als versmolten.

 

 

Iere snein temoarn. Sinne kipet troch ’t gerdyn, myn brochje op bêd.

Early Sunday-dawn. The sun peeps through the curtain, my breakfast in bed.

Zondag-ochtend vroeg.  De zon gluurt door het gordijn, mijn ontbijt op bed.

 

                                   Het bijbehorende klank-beeld-gedicht > http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2014/08/zondagochtend-gedicht-voor-de-zondag-69/

 

Iepen rût en doar.   De sinne struit kristallen  oer it wetter wiid.

Open your windows.  The sun sheds bright diamonds  on the water-sheet.

Open raam en deur.  De zon strooit diamantjes  over het water.

 

Oant oare wike snein op FanvanFriesland.

 

 

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2015/09/poezie-op-zondag-1-2-3-poezie/