web analytics

Poëzie op Zondag ( 1-2-3 poëzie )

 LOOC for MORE123poëzie – uitleg, útlis, explanation. Deze pagina kun je zelf openen met het wachtwoord 123

 

TranslAIvignet

From the stirless reed dew dropped into the water, my stillness  gone.

Fan it blêdstil reid foel in daudrip yn ’t wetter en briek myn stilte.

Van het bladstil riet viel een dauwdrup in ’t water, verdreef mijn stilte.

 

 

 

The green hue is past….leaves fade from red to yellow, bow down brown to earth.

It grien is ferflein….‘t blêd kleuret fan read ny giel, bûcht nei d’ ierde brún.

Het groen vervlogen….‘t blad kleurt nog van rood naar geel, buigt naar d’ aarde bruin.

 

 

 

At the old farm-place the rugged oak-trees shake out. Natural pigfood.

By de âlde pleats skuodzje de iken har út. Skarrelbargefoer.

Bij de boerderij. d’oude eiken schudden zich … scharrelvarkensvoer.

 

Oant oare wike snein op FanvanFriesland.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2015/09/poezie-op-zondag-1-2-3-poezie-2/