web analytics

Jûnbea-avondgebed in het FRYSK (taalhulp)

Transl AID-vignet, speaker

 

KLIK HIER OM HET LIED TE BELUISTEREN

 

Jûnbea (avondgebed) 

   Lit my noait Jo grûn ferlitte.

Stean my troch Jo lijte by.

  Jou dat al myn ierdske, bliidskip en eangst 

gjin belang mear hawwe foar my.

 

  Zie voor de complete tekst van dit bericht op FAN. Ga naar >  http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2012/11/gebed-in-het-frysk/

 

———————————————————————————————————————————————————-

Never let me leave thy ground.        LOOC for more.

Lit my noait Jo grûn ferlitte.

Laat my nooit Uw grond verlaten.

 

Help me by thy shelter.

Stean my troch Jo lijte by.

Sta me door Uw luwte bij.

 

Grant that all my earthly joy and anxiety

Jou dat al myn ierdske, bliidskip en eangst,

Geef dat al mijn aardse blijdschap en angst,

 

are not important for me.

gjin belang mear hawwe foar my.

niet belangrijk zijn voor mij.

 

 

sprekwurd  sprekwurd

 

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2015/09/avondgebed-in-het-frysk-taalhulp/