web analytics

Ode to the onion – Oade oan de sipel.

 

Ode To The Onion  by Pablo Neruda. Transl AID-vignet, speaker

Onion                                                                                                       

Luminous flask, your beauty formed petal by petal, crystal scales expanded you and in the secrecy of the dark earth your belly grew round with dew.

Under the earth the miracle happened and when your clumsy green stem appeared, and your leaves were born like swords in the garden, the earth heaped up her power showing your naked transparency, and as the remote sea in lifting the breasts of Aphrodite duplicating the magnolia, so did the earth make you, onion, clear as a planet and destined to shine, constant constellation, round rose of water, upon the table of the poor.

Generously you undo your globe of freshness in the fervent consummation of the cooking pot and the crystal shed in the flaming heat of the oil is transformed into a curled golden feather. Then, too, I will recall how fertile is your influence on the love of the salad, and it seems that the sky contributes by giving you the shape of hailstones to celebrate your chopped brightness on the hemispheres of a tomato. But within reach of the hands of the common people, sprinkled with oil, dusted with a bit of salt, you kill the hunger of the day laborer on his hard path.

Star of the poor, fairy godmother wrapped in delicate paper, you rise from the ground eternal, whole, pure like an astral seed, and when the kitchen knife cuts you, here arises the only tear without sorrow. You make us cry without hurting us. I have praised you all my life, but to me, onion, you are more beautiful than a bird of dazzling feathers, heavenly globe, platinum goblet, unmoving dance of the snowy anemone and the fragrance of the earth lives in your crystalline nature.

—————————————————————————————————————————————————–

OADE OAN DE SIPEL   by the Frisian translator Klaas Bruinsma (1931):

Sipel

Ljochtsjend fleske, blomblêd foar blomblêd foarme har dyn skientme; kristallen skobben lieten dy swelle en yn ’t ferhoalen fan de donk’re ierde rûne dyn liif him mei dau.

Under de ierde woeks dit wûnder, en doe ’t dyn plompe griene sprút ferskynde, en dyn blêden as swurden op ‘e tún te wrâld kamen, heappe de ierde al har macht op en toande dyn neakende glierens; en sa ’t by Afrodite de fiere see de dûb’le magnolia skoep, doe ’t er har boarsten foarme, sa hat de ierde dy makke, sipel, helder as in planeet en ornearre te strieljen, bestindich stjerrebyld, rûne roas fan wetter op de tafel fan de earme minsken.

Rojaal ferbruisto dyn bol fol frissens yn ‘e fertarrende gleonens fan de fleispanne, en de snipel fan kristal yn ‘e barnende hitens fan de oalje feroaret yn in krollige gouden plûm. Ek bring ik yn ’t sin, hoe ’t dyn ynfloed de leafde fan ’t slaad befruchtet, en ’t liket dat de himel meihelpt, doe ’t er dy ’t sierlik stal fan in heilstien joech om dyn healrûnens fan in tomaat. Mar ûnder it berik fan de hannen fan it folk, en besnjitten mei oalje, bestruid mei in bytsje sâlt, ferslachstû de honger fan ‘e deihierarbeider op syn swiere wei.

Stjer fan ‘e earmelju, goede fee, bewuolle yn tin papier komsto út ‘e grûn, ivich, geef en suver, as sied fan in stjer, en as yn de koken it mes dy fynsnijt, dan wâlet de iennichste trien sûnder pine. Do litst ús skrieme sûnder leed te dwaan. Ik ha salang’t ik libje, dy priizge, sipel; foar my bisto moaier as in fûgel mei ferblynjende fearren; foar myn eagen bisto himelbol, platina tsjelk, roerleaze dûns fan ‘e besnijde anemoan en de rook fan de ierde libbet yn dyn kristallen natoer.

 

Vanwege de grootte van deze teksten is de lay-out aangepast.

LUISTERVOORBEELD FRYSK:, ingelezen door Klaas Bruinsma-Drachten.

De Fryske variant kun je ook nalezen in de bundel BLOMLÊZING ÜT “E SPAANSE POËZIJ door Klaas Bruinsma, uitgegeven bij Elikser te Leeuwarden. Zie daarover deze editie op FANvanFRIESLAND >  Spaanse poëzie in het Frysk

En deze link over het LUISTERBOEK >  Blomlêzing Spaanse Poëzij.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2015/09/23983/