web analytics

Fryske Sprekwurden & Sei-Siswizen – 29

Grapke

 

De nieuwe spiegel.

 


Transl AID-vignet, speaker

Vignet LOOC op 150

It also includes a joke, said the farmer, and he tickled his wife with a pitchfork.

Der heart in grapke by, sei de boer. en kidele syn wiif mei in heafoarke.

Er hoort ook een grapje bij, zei de boer, en hij kietelde zijn vrouw met een hooivork.

 

Everything you buy is made worse, the woman said, when she looked in her new mirror.

Alle guod dat men keapet wurdt minder makke, sei it âld wyfke, doe ’t se yn har nije spegel seach.

Alles wat je koopt wordt slechter gemaakt, zei de oude vrouw, en ze keek in haar nieuwe spiegel.

Zie ook terug naar  >  Friese spreekwoorden op een tegel.

Elke afbeelding, dus ook elke spreuktegel op deze site, kan worden gedeeld. Even selecteren, kopiëren en plakken in een e-mail.     Naar de voorpagina van FANvanFRIESLAND

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2015/08/fryske-sprekwurden-sei-siswizen-tegelspreuken-28/