web analytics

Fryske Sprekwurden & Sei-Siswizen – 28

 

Leafde is himelsk

Leafde yn it spul


KLIK HIER:

                KLIK HIER:

Elke afbeelding, dus ook elke spreuktegel op deze site, kan worden gedeeld. Even selecteren, kopiëren en plakken in een e-mail.

 

Vignet LOOC op 150

 

Love is heavenly, but it can hurt like hell.

Leafde is himelsk, mar kin sear dwaan as de hel
    

Liefde is hemels, maar kan pijn doen als de hel.

 

 

If love is in the game, there are no ditches too wide and no fences too high.

As de leafde yn it spul is, binne der gjin sleatten te breed en gjin hikken te heech. 

Als de liefde in het spel is, zijn er geen sloten te breed en geen hekken te hoog.

 

Friese spreekwoorden op een tegel.

Naar de voorpagina van FANvanFRIESLAND

 

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2015/08/fryske-sprekwurden-sei-siswizen-tegelspreuken-27/