web analytics

26 augustus 2015 archief

Fryske Sprekwurden & Sei-Siswizen – 30

Tja, aan alles komt een eind. Ook dus aan deze serie dubbele SPREKWURDEN & SEI-SISWIZEN.       Everything must have an end, said Okke, and he bit a pretzel in two. Alles moat in ein ha, sei Okke, en hy biet in kreakeling midstwa. Alles moet een einde hebben, zei Okke, en hij beet …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2015/08/fryske-sprekwurden-sei-siswizen-tegelspreuken-30/

WURCH

   

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2015/08/wurch/

 Text-to-speech FRYSK gelanceerd

  Lees Nederlands bericht Op it provinsjehûs yn Ljouwert is tongersdei in Frysk tekst-nei -spraak programma lansearre troch deputearre De Vries. It set tekst oer yn sprutsen taal. Sa kinne websides yn it Frysk foarlêzen wurde. It helpmiddel kin  brûkt wurden troch minsken mei in fisuele beheining of as se it Frysk lêzen net goedbehearskje. De Nederlânske ferzje bestiet al langer, mar in Fryske net. Der is al mei al twa jier oan wurke. It is makke yn opdracht fan de Afûk en de provinsje Fryslân. De ’tekst-nei spraak’ is ûnder oaren opwww.omropfryslan.nl te brûken. Besikers fan de omropwebside kinne ûnderoan alle teksten de funksje fine. Sadra’t der op de  ‘play- knop klikt wurdt, begjint it foarlêzen fan de tekst.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2015/08/text-to-speech-frysk-gelanceerd/