web analytics

Fryske Sprekwurden & Sei-Siswizen – 26

KLIK HIER:


nijjier
KLIK HIER:

Brânkast

Zie ook terug naar  >  Friese spreekwoorden op een tegel.

——————————————————————————————————————————————-

Vignet LOOC op 150

The hare and the snail have New Year on the same day.

De hazze en de slak hawwe op ‘e selde dei nijjier.
De haas en de slak hebben nieuwjaar op dezelfde dag.

 

There never rode a safe behind a funeralcar..

Der is noch noait in brânkast achter in lykwein oan riden.
Er is nog nooit een brandkast achter een begrafeniswagen aangereden.

 

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2015/07/fryske-sprekwurden-sei-siswizen-tegelspreuken-25/