web analytics

Nei it stasjon. (taalbetizing, language confusion, taalverwarring)

Op de Alde Wei yn Drachten kuierje twa plysjes.

On the Old Way in Drachten  two policemen are walking.
Op de Oude Weg in Drachten kuieren twee politieagenten .

Der stoppet in auto mei in Ingelsk nûmerboerd.

A car with an English numberplate is stopping.
Er stopt een auto met een Engels kenteken.

De sjauffeur docht it rjochter rútsje nei ûnderen en freget de plysjes:

The driver turns the right window down ans asks the officers:

De chauffeur doet het rechter raampje naar beneden en vraagt de agenten:

 

“Goemoarn, de greide oant it station, asjeblyft ?”

“Good morning, the meadow to the station, please?”

“Goede morgen, de wei tot het station, alstublieft ?”

 

De plysjes sjogge elkoar freegjend oan, mar jaan gjin antwurd

The policemen look at each other puzzled, but don’t answer.

De agenten kijken elkaar vragend aan, maar geven geen antwoord.

 

“Good afternoon, do you know the way to the railway station, please?”

 De plysje sjogge elkoar ferbjustere oan.

The officers look at each other perplexed.
De agenten kijken elkaar verbijsterd aan.

 

“La route vers la gare, s’il vous plaît?”

De plysjes sjogge elkoar wer oan.

The policemen look at each other once more.

De agenten kijken elkaar weer aan.

  “Der Weg zum Bahnhof, bitte?”

De plysjes sjogge elkoar ferheard oan, mar se reagearje wer net.

The policemen look at each other astonished , but they don’t respond again.
De agenten kijken elkaar verbaasd aan, maar reageren weer niet.

 

De sjauffeur jout de moed op en rydt mismoedich fierder.

The driver loses courage and drives on in despair.

De chauffeur geeft de moed op en rijdt moedeloos verder.

 

Dan seit de iene plysjeman tsjin de oare: “Hy sprekt  syn talen wol goed, no?”

The one of them asks the other: “He speaks foreign languages well, doesn’t he?”

Zegt de ene agent tegen de andere: “Hij spreekt z’n talen wel goed, nietwaar?”

 

Dan seit de oare: ‘Ja, trije talen wól’.

The other’s answer: “Yes, three languages at least”.
Antwoordt de andere:”Ja, drie talen wel”.

 

*)  In Drachten is wél een Stationsstraat, maar geen spoorstation.

De Oude Weg in Drachten loopt op korte afstand evenwijdig aan de Stationsstraat.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2015/06/nei-it-stasjon-taalbetizing-language-confusion-taalverwarring/